Protokół Nr I/01/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 31.01.2022 r.

Nr aktu: 
I/01/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 31 Styczeń, 2022

Protokół  Nr I/01/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 31.01.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały dot. planu finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały dot. planu pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn dotyczących mpzp "Arkońskie-Niemierzyn-Harcerzy".
 6. Sprawy bieżące
 7. Zakończenie zebrania

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

            Przewodnicząca przedstawiła projekt planu finansowego na rok 2022 przyjęty uchwałą zarządu.

Podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia planu finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2022 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca przeczytała przygotowane przez zarząd propozycje planu pracy na 2022 rok.

Pani Teresa Kawecka Baumgart proponuje kontynuację spotkań z pszczelarzem. Zgłasza też swoje uwagi do harmonogramu dyżurów radnych w siedzibie rady. Uważa, że dyżury nie są równo podzielone, część radnych ma 3 dyżury, część 4. Proponuje też, aby w dniu kiedy jest zebranie zarządu lub rady dyżurowała 1 osoba.  

Głos zabrała przewodnicząca. Omówiła metodologię tworzenia harmonogramu.

Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia poniższego planu pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2022:

 1. Dyżury w siedzibie Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 17:00 – 19:00
 2. Zebrania Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca (7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia) .
 3. Zebrania Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy roboczy drugi poniedziałek miesiąca (14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia).
 4. Organizacja wycieczek pt „Poznajemy swoje osiedle”
 5. Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi.
 6. Organizacja spotkań dla seniorów na temat bezpieczeństwa.
 7. Organizacja festynu z okazji dnia dziecka.
 8. Organizacja Mikołaja

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z projektem wniosków do MPZP.

Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia poniższych wniosów do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Harcerzy” w Szczecinie: 

 1. Zabudowa maksymalnie 3 kondygnacje.
 2. Minimum dwa miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny.
 3. Teren za Narodowym Funduszem Zdrowia przeznaczyć na miejsca parkingowe.
 4. Wyznaczenie terenu na usługi małej gastronomii.
 5. Teren (3Ba) poza ekoportem przeznaczyć na teren rekreacyjny z usługami gastronomicznymi.

Uchwała została podjęta 7 głosami za, 2 głosy wstrzymujące.

Ad.6

            Na 14.02.2022 r. planowane jest kolejne zebranie Rady. Gdyby ktoś miał jakąś  sprawę do omówienia na  zebraniu to przewodnicząca prosi o wcześniejszą informację, aby można ją ująć w porządku obrad.

 

Ad.7

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska