Protokół  Nr VIII/11/2021 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 15.11.2021 r.

Nr aktu: 
VIII/11/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 15 Listopad, 2021

Protokół  Nr VIII/11/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 15.11.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec. Zebranie było prowadzone wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Osiedla – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia pracownika administracyjnego od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  diety wiceprzewodniczącej Rady Osiedla

od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

  1. Sprawy bieżące
  2. Zakończenie zebrania

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół  nr VI/10/2021  zebrania Rady Osiedla z dnia 11.10.2021 r. – protokół został przyjęty 9 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że przed zebraniem obecny w Radzie był dzielnicowy Straży Miejskiej. Niestety nie mógł zostać na zebraniu ponieważ w tym dniu Straż Miejska za pomocą antysmogowego drona będzie mierzyła poziom szkodliwych substancji w powietrzu, na terenie osiedla, w miejscach wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców.

Na zebraniu obecny był Dzielnicowy Komisariatu Szczecin – Nad Odrą. Dzielnicowy z Komisariatu Szczecin – Pogodno nie był obecny.

Pan Adam Lau poruszył problem strzelania do ludzi i samochodów. Dzielnicowy wyjaśnił, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie przez Wydział Dochodzeniowo Śledczy.

Pani Magdalena Jardzewska pyta dzielnicowego czy było zgłoszenie dotyczące trucia psów na terenie osiedla.

 

 

Ad. 5.

Podjęto uchwałę w sprawie  zatrudnienia  na  umowę-zlecenie pracownika  administracyjno-gospodarczego  na  okres  od  03.01.2022 r.  do  31.12.2022 r. 

Uchwała został podjęta 10 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad.6.

           

Podjęto uchwałę w sprawie  przyznania diety Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla na okres
 od 03.01 2022 r. - 31.12.2022 r.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 2 osoby wstrzymały się, 1 osoba była przeciw.

 

Ad.7

            Przewodnicząca poinformowała, że do końca roku ma zostać skończony remont Strumienia Warszewiec w parku.

Do ZDiTM zgłoszono zarośnięty chodnik na ul. Łabędziej, wzdłuż płotu boiska.

Zniszczony przez ENEĘ polbruk na ul. Serbskiej został naprawiony.

 

Ad.8

 

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska