Protokół  Nr VI/09/2021 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 13.09.2021 r.

Nr aktu: 
VI/09/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 13 Wrzesień, 2021

Protokół  Nr VI/09/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 13.09.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad
  3. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych”
  5. Sprawy bieżące
  6. Zakończenie zebrania

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

            Na zebraniu nie byli obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Przewodnicząca zgłosiła Policji bezdomnego przesiadującego na terenie kompleksu handlowego na ul. Chopina. Dzielnicowy poinformował, że bezdomny został zabrany przez pogotowie do szpitala.

Ad. 4.

            Przewodnicząca wydrukowała plan zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych”. Poinformowała zebranych, że plan jest prawie identyczny z projektem. Jedyna różnica dotyczy działki ZA 502, na której znajduje się zabytek. Wcześniej nowobudowany budynek miał przylegać do zabytku, obecnie jedynie jest zapis o dopuszczeniu budowy nowego budynku.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłosił uwagę dotyczącą zapisu w planie: „maksymalna wysokość nowej zabudowy nie wyższa niż wysokość istniejącego budynku o wartościach zabytkowych”. Co by było gdyby zabytek przestał istnieć z jakiegokolwiek powodu? Czy wtedy zniknie limit wysokości nowej zabudowy?

Przewodnicząca, wyjaśniła, że zabytek jest wpisany w rejestrze, w którym szczegółowo opisana jest jego wysokość. Nowa zabudowa nie może przekroczyć opisanej wysokości.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Pan Andrzej Radziwinowicz w celu uspokojenia swoich obaw zada oficjalne pytanie w Biurze Planowania Przestrzennego.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”
w Szczecinie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że 28 września b.r. w siedzibie Rady Osiedla prowadzony będzie   Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Informacje dla mieszkańców będą wywieszone w gablotach Rady Osiedla, na stronie internetowej Rady i na Facebooku. Mieszkańcy będę mieli możliwość spisania się w godzinach od 16:00 do 20:00.

Na następny poniedziałek tj. 27.09.2021 na godzinę 18:00 Przewodnicząca  zaprasza do siedziby Rady chętnych do pomocy w imprezach organizowanych 02.10.2021 r. tj. Pchli targ i impreza „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.

Na ukończeniu jest projekt dotyczący rewitalizacji Parku im. F. Chopina. Jeżeli się uda i będzie zgoda na propozycje projektowa to 2 października Pani projektant mogłaby w drugim namiocie Rady wystawić projekt do konsultacji społecznych.

Na zebraniu obecny był mieszkaniec osiedla, który złożył wniosek do SBO dotyczący połączenia osiedla Arkońskie – Niemierzyn z ulicą Duńską. Teren, którego dotyczy projekt jest terenem prywatnym i w związku z tym wniosek nie może zostać zrealizowany.

Głos zabrał Pan Andrzej Radziwinowicz twierdząc, że wniosek powinien być w SBO odrzucony. W sprawie przejścia Radny Rady Miasta Przemysław Słowik złożył interpelację. Radny Andrzej Radziwinowicz złożył w tej sprawie petycję, pod którą podpisało się 30 osób. Przy planowaniu przestrzennym w przedmiotowej sprawie mają zostać wprowadzone zmiany.

Ad.6

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska