Protokół  Nr VI/06/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 11.07.2022 r.

Nr aktu: 
VI/06/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Lipiec, 2022

Protokół  Nr VI/06/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.07.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 16.05.2022 r. przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5.  Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie nadania nazwy skwerowi w parku Jana Kasprowicza – im. Franciszka Jamrożego, pioniera Szczecina, zastępcy pierwszego prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Zaremby.
  6.  Omówienie problemu transportu między budynkami SP 7.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 16.05.2022 r. został przyjęty 7 głosami za, 2 osoby wstrzymały się.

Ad. 4.

Przewodnicząca poinformowała, że rondo na ul. Chopina zostanie na stałe wymalowane.

Pan Dariusz Stopa zgłasza zarośnięty wyjazd z parkingu na ul. Arkońskiej (między numerami9-11).

Przewodnicząca poinformowała, że przegląd osiedla z dzielnicowym z Komisariatu Szczecin-Pogodno odbędzie się 21 lipca o godzinie 17:00. Spotkanie chętnych przy siedzibie Rady Osiedla.

W planie pracy Rady na 2022 rok jest spotkanie z seniorami dotyczące bezpieczeństwa. Takie spotkanie planowane jest na koniec sierpnia - początek września w Szkole na ul. zakole. W spotkaniu udział weźmie dzielnicowy komisariatu Szczecin - Nad Odrą.

 

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego dotyczący wydania opinii w sprawie nadania nazwy skwerowi w parku Jana Kasprowicza – im. Franciszka Jamrożego, pioniera Szczecina, zastępcy pierwszego prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Zaręby.

W przedmiotowym miejscu wizję lokalną odbyli: Maria Myśliwiec, dzielnicowy Komisariatu Szczecin-Pogodno, Krzysztof Chmielewski i Ewa Żolik, którzy popierają wniosek.

Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie wydania pozytywnej  opinii dla wniosku  Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w parku Jana Kasprowicza (zgodnie z załączoną mapką) – im. Franciszka Jamrożego, pioniera Szczecina, zastępcy pierwszego prezydenta Miasta szczecin – Piotra Zaremby.

Uchwała została podjęta 7 głosami za, 2 osoby wstrzymały się.

 

Ad.6

Do wiadomości Rady Osiedla wpłynęło pismo Szkoły Podstawowej Nr 7 z ul. Złotowskiej, kierowane do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie transportu między budynkami szkoły (pomiędzy ul. Złotowską a Wojciechowskiego). Przewodnicząca była na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 7, na którym omówiono temat ulepszenia komunikacji uczniów pomiędzy budynkami. Obecnie w ZDiTM wyliczane są koszty proponowanego przez Dyrekcję szkoły rozwiązania.

Pani Teresa Kawecka-Baumgart zwraca uwagę na niewykorzystane kursy autobusu linii 92. W autobusie jeździ 5-7 osób.

Po dyskusji ustalono, że Rada Osiedla wystosuje pismo do Prezydenta Miasta popierające wniosek Szkoły.

 

Ad.7

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że do Rady Osiedla wpłynęło pismo kierowane do ZBiLK od dzierżawców działek przy ul. Arkońskiej w sprawie oczyszczenia rowów melioracyjnych, z którym zapoznała zebranych.

Na ulicy Serbskiej ma powstać punkt ładowania samochodów City Taxi. Okoliczni mieszkańcy
i użytkownicy działek nie zgadzają się na taką inwestycję. Działkowcy boja się utraty działek.

Omówiono problem zalewania wodami opadowymi budynku stojącego na końcu ulicy Serbskiej po prawej stronie.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska