Protokół  Nr IV/04/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 11.04.2022 r.

Nr aktu: 
IV/04/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Kwiecień, 2022

Protokół  Nr IV/04/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.04.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 21.03.2022 r. przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5.  Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, działki nr 65/2, 55/2 i 56/2 z obrębu geodezyjnego Szczecin – Pogodno położonej przy ul. Grzybowej.
  6.  Zmiana terminu festynu.
  7. Ustalenie terminu sprzątania parku im. F. Chopina.
  8. Ustalenie terminu kolejnego przeglądu osiedla ze służbami porządkowymi.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 21.03.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Komisariatu Szczecin-Pogodno.

Przewodnicząca poinformowała, że do Wydziału Gospodarki Komunalnej do Referatu ds. Organizacji Ruchu zgłoszono nagminne przechodzenie pieszych w niedozwolonym miejscu przez ulicę Arkońską, na wysokości ulicy Broniewskiego.

Mieszkanka ulicy Wojciechowskiego prosi o zmianę ulicy jednokierunkowej na dwukierunkową na odcinku od ulicy Rajskiej do ulicy Milewskiego.

Pan Andrzej Radziwinowicz zwraca uwagę na nowopowstałe zatoczki Kiss&Ride na ul. Zakole, które nie spełniają swojej roli. Na tych miejscach permanentnie parkują samochody okolicznych mieszkańców, nieprzestrzegających dozwolonego czasu do 10 minut. Prośba o wystosowanie pisma do Straży Miejskiej o regularne kontrole. Kolejny problem to parkowanie przy przejściu dla pieszych przy ul. Zakole przy Szkole Podstawowej Nr 68. Prośba o wysłanie pisma do Urzędu Miasta w sprawie możliwości zastosowań rozwiązań (np. namalowanie linii krawędziowych).

Na ul. Wiosny Ludów za pętlą autobusową „Zakole” Szczecińska Energetyka Cieplna przeprowadzała remont. Obecnie jest przerwa w pracach  i wielki bałagan. Na chodnikach jest bardzo dużo piasku, w miejscach wcześniej zielonych brakuje trawy.

Przewodnicząca poinformowała, że powyższa sprawa została podczas obchodu zgłoszona Straży Miejskiej.

 

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta dotyczące  sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej.

Pani Magdalena Zubkiewicz przeprowadziła wizję lokalna w terenie. Proponuje wydać pozytywną opinię w sprawie.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 65/2 o powierzchni ca 180 m 2
i ca 28 m 2 z obrębu geodezyjnego 2034 Szczecin – Pogodno, położonej w Szczecinie przy ul. Grzybowej 4a wraz z ustanowieniem służebności gruntowej Przechodu i przejazdu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany daty organizacji Festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka na dzień  28 maja 2022r.  godz. 12:00 – 18:00.

Traci moc Uchwała Nr75/22 z dnia 21.03.2022 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Na zebraniu zarządu zaplanowano na dzień 9 kwietnia br. sprzątanie Parku im. F. Chopina. Ze względu na złą pogodę zmieniono termin na 23 kwietnia br., spotkanie o godzinie 15:00. Po sprzątaniu zaplanowane jest ognisko. Uczestnicy mogą przynieść swoje kiełbaski i upiec na przygotowanym przez Rade ognisku. W gablotach rady osiedla zostaną wywieszone ogłoszenia, wydarzenie pojawi się na Facebooku.

Ad.8

Termin kolejnego przeglądu osiedla zostanie ustalony gdy dzielnicowy Policji przekaże kiedy będzie mógł wziąć w nim udział.

Ad.9

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczącym kosztorysu imprez planowanych przez Rady Osiedla.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o poczynionych przygotowaniach do Festynu.

Pani Magdalena Jardzewska prosi aby w przyszłości pochylić się nad tematem Centrum Aktywności Lokalnej.

Ad.10

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska