Protokół  Nr III/03/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 21.03.2022 r.

Nr aktu: 
III/03/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 21 Marzec, 2022

Protokół  Nr III/03/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 21.03.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 14.02.2022 r. przyjęcie protokołu.
  4. Ustalenie terminu imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia dziecka.
  5.  Wprowadzenie do planu pracy Rady Osiedla Turnieju Tenisa Stołowego.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Wojciechowskiego 24.
  7.  Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Wojciechowskiego 22.
  8. Ustalenie terminu i miejsca przeglądu osiedla.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.02.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca zaproponowała datę 21 maja na organizację festynu z okazji dnia matki i dziecka. Dysponentem ogólnego budżetu dla wszystkich Rad jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Na organizację festynu Rada Osiedla potrzebuje około 15 tys. złotych. Nie wiadomo czy wystarczy środków, które są potrzebne na wypożyczenie sceny, opłacenie prowadzących (Happy Świat), zakup nagród. Do współudziału można zaprosić ZUT i pszczelarza. Przewodnicząca prosi członków Rady o deklarację udziału w organizacji.

Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie  organizacji  w dniu 21 maja 2022r. w godzinach 12:00 – 18:00 Festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodnicząca poinformowała zebranych, ze były członek Rady Osiedla Tomasz Mysliwiec zadeklarował, że może latem w Parku Chopina zorganizować Turniej Tenisa Stołowego. Przewodnicząca w tej sprawie rozmawiała z Dyrektorem Wydziału Sportu. Miasto zapewniłoby puchary na ten turniej.

 Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia do planu pracy Rady Osiedla na rok 2022 organizacji  Turnieju Tenisa Stołowego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  dotyczące sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojciechowskiego 24.

Po zapoznaniu się z pismem i mapą sytuacyjną podjęto uchwałę dotyczącą  wydania pozytywnej  opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 46/14 o powierzchni ca 16m 2 z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 208 z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, położonej w Szczecinie przy ul. Wojciechowskiego 24.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  dotyczące sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojciechowskiego 22.

Podjęto uchwałę dotyczącą  wydania pozytywnej  opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 46/14 o powierzchni ca 15 m 2 z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 209 z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, położonej w Szczecinie przy ul. Wojciechowskiego 22.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.8

Przewodnicząca proponuje zorganizowanie w przyszły poniedziałek przeglądu osiedla. Po uzgodnieniu z policją zostanie ustalony obszar przeglądu. Ustalono przegląd na 28 marca na godz. 17:00, spotkanie w siedzibie rady.

Ad.9

W ostatni czwartek Przewodnicząca uczestniczyła w odbiorze parkingu przy ul. Arkońskiej. Od jutra od 22 marca parking będzie otwarty.

Pan Krzysztof Chmielewski zgłasza pokruszony chodnik przy studzienkach, wzdłuż ulicy Arkońskiej na wysokości ulicy Broniewskiego po stronie parkingu, zwraca też uwagę na porozrzucane w różnych miejscach hulajnogi

Przewodnicząca omówiła temat monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Wszystkich Świętych poruszony przez Pana Andrzeja Radziwinowicza.

Przewodnicząca poinformowała, że w Budżecie Miasta pojawiło się 750 tys. na remont Parku
im. F. Chopina.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska