Projekt remontu ul. Serbskie, plan rzeczowo - finansowy na 2017, plan pracy na 2017, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
I/01/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Styczeń, 2017

Protokół  Nr I/01/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 09.01.2017 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 14  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 12.12.2016 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie propozycji projektu remontu ul. Serbskiej – po zmianach. Dyskusja – podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej terminów zebrań Rady Osiedla i Zarządu Rady Osiedla w 2017 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2016 r. -  podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania.
 7. Przedstawienie planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla na rok 2017 – podjęcie uchwały.
 8. Ustalenie planu pracy Rady Osiedla na 2017 rok – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały Rady Osiedla w sprawie zgłoszenia uwag do projektów Statutów Miasta Szczecin.
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała przybyłych na zebranie gości: Pana Pawła Adamczyka Dyrektora WGKiOŚ, Pana Marcina Charęzę Kierownika referatu ds. organizacji ruchu i Pana Tomasza Liberę projektanta.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.12.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 18:13 na zebranie dołączył Pan Krzysztof Chmielewski.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączyła Pani Teresa Kawecka Baumgart.

 

Ad. 4.

            W dniu 12.12.2016 r. Rada Osiedla A-N wydała negatywną opinię dla koncepcji projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”.

W dniu 22 grudnia 2016 r. odbyła się wizja w terenie dotycząca zmian w projekcie, w której udział wzięli przedstawiciele WGKiOŚ Dyrektor Paweł Adamczyk, kierownik referatu ds. organizacji ruchu Marcin Charęza  i członkowie Rady Osiedla.

Obecni na zebraniu goście przedstawili nowy projekt, w którym uwzględniono wnioski Rady Osiedla z wizji w terenie. W projekcie m.in. zmniejszono ilość miejsc postojowych do 28 (w tym 3 dla niepełnosprawnych i 4 miejsca postoju TAXI), zwiększono widoczność, pozostawiono szerszy chodnik przy wyjeździe z posesji. Na całej długości jezdni zaprojektowano dopuszczalną prędkość 30 km/h. Realizacja projektu planowana jest na  lata 2017-2018.

 

 

Podjęto uchwałę Nr 64/17 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla  przedłożonej w dniu 09.01.2017 r. koncepcji projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

            Ustalono zebrania Zarządu Rady na każdy pierwszy poniedziałek miesiąca i zebrania Rady na każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Podjęto uchwałę Nr 65/17 dotyczącą ustalenia poniższego harmonogramu posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn i Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn:

 Posiedzenia Zarządu:                                   Posiedzenia Rady Osiedla:

- 06.02.2017 r.                                               - 13.02.2017 r.

- 06.03.2017 r.                                               - 13.03.2017 r.

- 03.04.2017 r.                                               - 10.04.2017 r.

- 08.05.2017 r.                                               - 15.05.2017 r.

- 05.06.2017 r.                                               - 12.06.2017 r.

- 03.07.2017 r.                                               - 10.07.2017 r.

- 07.08.2017 r.                                               - 14.08.2017 r.

- 04.09.2017 r.                                               - 11.09.2017 r.

- 02.10.2017 r.                                               - 09.10.2017 r.

- 06.11.2017 r.                                               - 13.11.2017 r.

- 04.12.2017 r.                                               - 11.12.2017 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowanym sprawozdaniem finansowym Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2016 r.

Podjęto uchwałę Nr 66/17 dotyczącą przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

Przewodnicząca poinformowała, że ROA-N przyznano na 2017 rok 26 040,00 zł i zapoznała zebranych z przygotowanym przez Zarząd planem  rzeczowo – finansowym Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2017 r.

Podjęto uchwałę Nr 67/17 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.8.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowanym przez Zarząd planem  pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2017 r.

Po dyskusji podjęto uchwałę Nr 68/17 w sprawie przyjęcia poniższego planu pracy na 2017 rok.           

 1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
 2. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 3. Udział w imprezach organizowanych przez młodzież Gimnazjum Nr 34:

- Turniej czterech ogni,

4. Organizacja Festynu letniego.

5. Krokusowa rewolucja.

6. Mikołaj 2017.

7. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle” raz na kwartał.

8. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad.9.

Przewodnicząca przeczytała pismo od Dyrektora WGKiOŚ w sprawie zarządzania konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Osiedli Miasta Szczecin i wyrażenia opinii przez Radę Osiedla.

Przewodnicząca zaprosiła wszystkich członków Rady do udziału w konsultacjach.

Podjęto dyskusję w sprawie ordynacji wyborczej, która będzie wpisana w Statut Osiedli. W projekcie jest propozycja głosowania tylko na jednego kandydata. Przewodnicząca proponuje, aby dać możliwość wyborcy głosowania na pełny skład Rady. Pan Andrzej Radziwinowicz zaproponował, aby zagłosować przeciw głosowaniu tylko na 1 kandydata.

Przeprowadzono wewnętrzne głosowanie odnośnie możliwości głosowania podczas wyborów:

na 8 osób – 8 głosów

na pełen skład – 3 głosy

1 osoba wstrzymała się

Po dyskusji podjęto uchwałę Nr 69/17 w sprawie wydania negatywnej opinii do zmiany w Rozdziale 6 statutów Osiedli Miasta Szczecin– zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady, Rozdział X § 73 pkt 1 – „wyborca głosuje tylko na jednego kandydata”.

Zaproponowano pozostawienie dotychczasowych zasad głosowania: „Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu rady osiedla”.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad.10.

Przewodnicząca zaproponowała aby w celu uporządkowania terenu między ulicami Judyma i Zdrojową wystąpić do WGKiOŚ o przegląd drzew na tym terenie.

Podjęto uchwałę Nr 70/17 dotyczącą podjęcia decyzji  o wystąpieniu do WGKiOŚ o przegląd drzew i krzewów na terenie pomiędzy ul. Judyma a ul. Zdrojową – nr działki 3/39, 3/40 i 3/41 z obrębu 2036.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca poinformowała, że 26 stycznia w UM odbędzie się spotkanie dotyczące gospodarki finansami.

O godzinie 20:08 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zadała pytanie dotyczące głosowania na Budżet Obywatelski. Przewodnicząca przytoczyła zasady głosowania.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska