Podsumowanie „Filmowego Szczecina pod chmurką”, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VII/07/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Lipiec, 2017

Protokół  Nr VII/07/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.07.2017 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 19.06.2017 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Wybór komisji likwidacyjnej w celu likwidacji składników majątkowych Rady Osiedla.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Arkońskiej.
 6. Podsumowanie „Filmowego Szczecina pod chmurką” w dniu 08.07.2017 r.
 7. Sprawy bieżące, wniesionei wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 19.06.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

            Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Osiedla wpłynęło opracowanie Biura Informacji Publicznej dotyczące sporządzania i udostępniania dokumentacji z pracy organów osiedla. W opracowaniu zawarta jest informacja dotycząca jawności i dostępności przebiegu obrad Rad Osiedla.

Rada Osiedla wystąpiła do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z wnioskiem o likwidację z majątku środków trwałych poniższego sprzętu:

 1. karnisz o numerze inwentarzowym 808-0210-00407,
 2. półka duża pod komputer o numerze inwentarzowym 808-0833-01025,
 3. stolik pod komputer o numerze inwentarzowym 808-0839-02065,
 4. komplet do piłki koszykowej o numerze inwentarzowym 808-2603-01006.

Do RO wpłynął protokół stałej komisji likwidacyjnej UM w Szczecinie dotyczący przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powyższego majątku.

W celu likwidacji składników majątkowych pośród członków RO wybrano komisję likwidacyjną w składzie:

Teresa Kawecka – Baumgart,

Wanda Śnieżko,

Jadwiga Jędrzejewska.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Arkońskiej. Pan Krzysztof Chmielewski przeprowadził wizję lokalną w miejscu.

Rada Osiedla wydała pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy
ul. Arkońskiej,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.      

Uchwała została podjęta 9 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 6.

            Przewodnicząca podziękowała obecnym za pomoc w organizacji w dniu 8 lipca „filmowego Szczecina pod Chmurką”.

Do 12 lipca jest termin podania tytułu filmu do wyświetlenia w sierpniu. Przewodnicząca prosi o podanie propozycji.

Ad.7.

            Pan Andrzej Radziwinowicz składa wniosek o oświetlenie i utwardzenie  ścieżki (ok. 10 m) w Parku Kasprowicza łączącej ul. Fałata z Syrenimi Stawami.

Przewodnicząca prosi zebranych o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska

 

 

          PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                     Maria Jolanta Myśliwiec