Plan pracy 2019, plan finansowy, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
I/05/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 20 Maj, 2019

Protokół  Nr I/05/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 20.05.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika administracyjno – gospodarczego przez Radę Osiedla Arkońskie - Niemierzyn.
 4. Przedstawienie planu finansowego na 2019 rok podjętego w ubiegłej kadencji, akceptacja lub zmiana 
 5. Plan pracy RO, ustalenie terminu festynu 
 6. Uchwała w sprawie wniosku do KISiS 
 7. Ustalenie planu dyżurów i zebrań RO. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Podleśnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej.
 10. Zapytanie do Geodety Miasta w sprawie Parku Chopina 
 11. Ustalenie terminów obchodów osiedla ( pismo do Komisji ds.  Budownictwa i Mieszkalnictwa -Arkońska   17-18 ).
 12. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika administracyjno - gospodarczego na okres od 01.07.2019 – 31.12.2019 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z planem finansowym Rady Osiedla A-N na 2019 rok, uchwalonym uchwałą nr 125/2019.

Podjęto uchwałę dotyczącą pozostawienia bez zmian planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok uchwalonego Uchwałą nr 125/2019 z dnia 11.02.2019 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

 Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia terminu organizacji  Festynu Rodzinnego „Lato 2019” na dzień 7 lipca 2019 roku.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Pani Magdalena Jardzewska zaproponowała aby podczas festynu zorganizować zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku.

Ad. 6.

            Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków 6 750,00 zł, pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży na tzw. „Małe dotacje” na organizację festynu letniego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

            Pani Magdalena Jardzewska zasugerowała, aby na festynie sprzedawane były lody. Zajęcie się sprawą zaproponował Pan Adam Lau.

Przewodnicząca poinformowała, że zostaną wysłane pisma z prośbą o sponsoring do SM Wspólny Dom i Śródmieście. Biuro ochrony osób i mienia „Fort” za darmo wystawi dwie osoby do ochrony.

Ad.7.

            Przewodnicząca przypomniała, że dyżury Rady Osiedla odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17:00 – 19:00, zebrania zarządu w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca od godziny 18:00 a zebrania Rady Osiedla w  każdy drugi roboczy poniedziałek miesiąca.

Jednogłośnie ustalono, że zebrania Rady będą się zaczynały od godz. 17:00.

Ad.8.

            Przewodnicząca przeczytała pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek.

Wydano pozytywną opinię w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu nr 58/3, 58/4 i części działki nr 58/9 obręb 2034 – rejon ul. Podleśnej, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9.

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy działki przy ul. Arkońsakiej. Pan Andrzej Radziwinowicz odbył wizję lokalną w miejscu. Działka obecnie jest bardzo zaniedbana i zarośnięta. Zostanie uporządkowana przez osobę wnioskującą o opinię.

            Podjęto uchwałę dotycząca wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10.

            Przewodnicząca w rozmowie z Geodetą Miejskim ustaliła, że Park im. F. Chopina nie ma oficjalnej nazwy. Ustalono, że Rada Osiedla wystąpi z zapytaniem o oficjalne nadanie nawy. Geodeta skieruje wniosek do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy.

 

Ad.11.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Rada Osiedla organizuje obchody osiedla. Teren osiedla dzielony jest na 4 części. Do udziału w obchodach zapraszana jest Straż Miejska i Policja. Na podstawie spostrzeżeń z obchodów pisane są wnioski do Miasta lub innych instytucji. Przewodnicząca proponuje odbycie obchodu w jak najbliższym terminie.

            Podjęto dyskusję w sprawie budynku przy ul. Arkońskiej 17/18. Ustalono, że Rada Osiedla wystąpi do Komisji ds.  Budownictwa i Mieszkalnictwa z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej razem ze ZBiLK i MOPR.

Wstępnie ustalono termin pierwszego obchodu na 28 lub 30 maja po porozumieniu z Policją.

O godz.19:37 zebranie opuściła Pani Paulina Panasiuk.

Ad.12.

            Przewodnicząca odbyła rozmowę z Geodetą w sprawie przejścia Wiosny Ludów – Wieczorowskiego. Nie ma możliwości zrobienia tam przejścia ponieważ jest to teren prywatny.

            Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje zainstalowanie tablic informacyjnych Rady Osiedla – jedna na terenie kompleksu handlowego przy ul. Chopina, druga przy sklepie na ul. Tatrzańskiej. Pan Radziwinowicz zorientuje się, ile kosztuje taka tablica.

            Pani Magdalena Jardzewska wnioskuje o założenie monitoringu przy siłowni ul. Zakole lub na skrajnych budynkach Zakole 14 – 21 (ujęcie sklepu Hydra i siłowni). W miejscach tych odbywa się picie alkoholu i dewastacja siłowni.

            Przewodnicząca zwróciła uwagę, że montaż monitoringu jest bardzo drogi i nie zdaje egzaminu. Osoby ukazane w kamerze są bardzo trudne do zidentyfikowania.

            Pani Jardzewska wnosi o wystąpienie do Policji o wpisanie tego terenu do objęcia wzmożonymi patrolami Policji.

Ad.13.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska