Plan finansowy na rok 2009

Nr aktu: 
XII/12/2008
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 8 Grudzień, 2008

Protokół Nr XII/12/2008

z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 8 grudnia 2008

 

 

Obecni: 10 osób, według listy obecności.

 

Porządek zebrania:

 

1. Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie – quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku.

3. Przedstawienie protokołu z dnia 17.11.2008 – przyjęcie protokołu.

4. Podjęcie uchwały o zatrudnieniu pracownika administracyjnego na 2009 rok.

5. Przyjęcie planu finansowego na 2009 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczania sali konferencyjnej Rady Osiedla Pomorskiemu Towarzystwu Psychotronicznemu.

7. Przedstawienie opinii do budżetu na 2009 rok

8. Podsumowanie imprezy „Uwierzmy w Mikołaja”

9. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

Ad.1

Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum.

Ad.2

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Protokół z zebrania w dniu 17.11.2008 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4

Podjęto uchwałę o zatrudnieniu na umowę – zlecenie Pani Jolanty Paszkowskiej, jako pracownika administracyjno – finansowo - gospodarczego do obsługi Biura Rady Osiedla. Umowa zawarta zostanie na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. z wynagrodzeniem miesięcznym 400,00 złotych brutto.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5

 

Przewodnicząca przedstawiła propozycje planu finansowego na rok 2009.

Zaplanowane wydatki to:

13 000,00 zł – wydatki stałe

4 322,00 zł – wydatki na potrzeby Rady Osiedla

1 500,00 zł – materiały biurowe

122,00 - środki czystości

1 200,00 zł – uaktualnianie strony internetowej

1 500,00 zł – organizacja zebrania z mieszkańcami.

2 000,00 zł – rozbudowa placów zabaw

3 400,00 zł – imprezy

Podjęto uchwałę w sprawie planu finansowego na rok 2009

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad.6

 

Podjęto dyskusje w sprawie podpisania umowy z Pomorskim Towarzystwem Psychotronicznym na dzierżawę pomieszczenia Rady. Po dokładnym przeanalizowaniu korzyści wynikających z podnajmu sali, która jest własnością Rady Osiedla podjęto uchwałę w sprawie nieprzedłużania umowy z PTP.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7

 

Omówiono propozycje wniosków do budżetu Miasta. Zostaną włączone niżej wymienione wnioski:

Zwiększenie budżetu na działalność statutową Rad Osiedla.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Chopina i Wiosny Ludów.

Remont nawierzchni ul. Wiosny Ludów na odcinku od numeru 46 do Wzgórze Arkońskie 2-4.

Oświetlenie ul. Wiosny Ludów do Wzgórze Arkońskie 2-4.

Chodnik i miejsca parkingowe przy przedszkolu na ul. Niny Rydzewskiej.

Remont ul Grzybowej.

Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 34.

Modernizacja strumyka „Warszewiec” na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Judyma (na całej długości parku im. F. Chopina).

Budowa parkingu osiedlowego na terenie części działki 139/45 Rejon Pogodno.

 

Ad.8

 

Przewodnicząca podsumowała przebieg imprezy z dnia 6 grudnia „Uwierzmy w Mikołaja”.

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała Jolanta Paszkowska.