Ogólna

Nr aktu: 
XII/12/2013
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Grudzień, 2013

Protokół Nr XII/12/2013

z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 09.12.2013 r.

Obecni 11 osób wg. listy obecności.

Porządek zebrania:

 

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania RO w dniu 18.11.2013 r. – przyjęcie protokołu.

Omówienie przygotowań do imprezy Mikołajkowej w dniu 14.12.2013 r.

Podjęcie uchwały o zatrudnieniu pracownika administracyjno-gospodarczo-finansowego przez Radę Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2014.

Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

Ad 1

Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca przedstawiła nowego członka Rady Osiedla, Panią Jolantę Bronowicką.

 

Ad 2

            Przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3

Protokół z zebrania w dniu 18.11.2013 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 4.

            Przewodnicząca poinformowała, że w środę, 11 grudnia będą przygotowywane paczki dla dzieci na Mikołaja. W paczkach będą słodycze i mały upominek. Będą rozdawane gofry dla dzieci, których sponsorem jest Pani Maria Niewęgłowska. Na imprezę Mikołajkową Rada Osiedla dysponuje środkami w wysokości 2 300,00 zł. Kupiono 166 sztuk upominków. Zostanie zrobionych 400 paczek. Intermarche przygotuje kartonik ze słodyczami. Na imprezie będą rozdawane kiełbaski.

W sobotę, 14 grudnia należy być w parku około godz. 9:00. Chęć pomocy zgłosili:  Pan Włodzimierz Krych, Pani Anna Ogrodnik, Pani Jolanta Bronowicka, Pan Krzysztof Chmielewski, Pan Bogusław Zarzycki i Pan Andrzej Lindecki.

Obecni będą też uczniowie Gimnazjum Nr 34.

 

Ad. 5.

 

            Podjęto uchwałę dotyczącą zatrudnienia na umowę – zlecenie pracownika administracyjno – finansowo – gospodarczego od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Łączne wynagrodzenie brutto: 5 520 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) płatne miesięcznie  po 460 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Przewodnicząca  przeczytała pisma, które wpłynęły do Rady Osiedla.

Z Biura Rady Miasta dotyczące przyznanego budżetu na realizację zadań statutowych Rady Osiedla w wysokości 24 793,00 zł.

Z ZDiTM dotyczące stanu nawierzchni ul. F. Gila oraz drogi wewnętrznej do Przedszkola Publicznego Nr 50.

Z WGKiOŚ dotyczące ochrony miejsc bytowania bezdomnych kotów.

Z ZDiTM dotyczące wydłużenia trasy linii autobusowej Nr 80.

Z WGKiOŚ dotyczące organizacji ruchu w ciągu ulic Bułgarskiej, Słowiańskiej i Serbskiej.

Od mieszkańca osiedla dotyczące organizacji ruchu na ul. Zdrojowej.

Pan Rafał Rembielak poinformował, że do Rady Osiedla przyszła Pani zainteresowana dzierżawą kiosku typu „Ruch”.  Zainteresowana uzyskała negatywną odpowiedź ze ZBiLK, ponieważ grunt ma zostać sprzedany.

 

Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołowała:  Jolanta Paszkowska