Mikołaj 2019, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VII/11/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2019

Protokół  Nr VII/11/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 04.11.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  15  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 14.10.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Omówienie organizacji imprezy Mikołajkowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Budżetu Miasta 2020 obejmującego przebudowę skrzyżowania ul. Wiosny Ludów z ul. Chopina – budowa ronda.
 7. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy DADU szkoleń dla seniorów w zakresie tematyki HIV/AIDS.
 8. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.10.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 17:40 na zebranie dołączył Pan Dariusz Stopa.

Ad. 4.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowy Straży Miejskiej ani dzielnicowi Policji.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zgłasza, że w budynkach administrowanych przez SM Wspólny Dom pojawiła się informacja o oszustach i związaną z tym konieczność zwiększenia ostrożności mieszkańców. Prosi o przekazanie tej informacji Policji.

 

Ad. 5

 Przewodnicząca omówiła przygotowania do imprezy Mikołajkowej. Poinformowała zebranych o przekazanych do WGK zamówieniach przygotowanych na potrzeby organizacji Mikołaja.

 • Firma Happy Świat – 2 000,00 zł - organizacja animacji i konkursów dla dzieci,
 • Centuria – 2 252,00 zł - zakup artykułów spożywczych ,
 • NZOZ MEDICA – 2 400,00 zł - przygotowanie i serwowanie grochówki (400 porcji),
 • Firma Handlowa „Sawa” – 200,00 - zakup materiałów,
 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SERWUS” – 3 000,00 zł - sprzedaż zabawek – nagród konkursowych dla dzieci uczestniczących w konkursach.

Przewodnicząca prosi chętnych o przybycie do siedziby Rady w dniu imprezy o godzinie 9:00. Mikołaj zostanie przywieziony do parku przez Policję.

Podział obowiązków:

Z siedziby do parku trzeba przewieźć 2 namioty, stolik, sprzęt nagłaśniający – Pan Dariusz Stopa

Rozdawanie kiełbasek – Panie Ewa Żolik i Paulina Panasiuk,

Ognisko – Panowie Krzysztof Chmielewski i Andrzej Radziwinowicz,

Podłączenie prądu – Pan Rafał Rembielak

Rozdawanie prezentów: Panie Maria Myśliwiec, Jadwiga Jędrzejewska i Anna Ogrodnik.

 

 

Ad. 6.

            Ze względu na fakt, że w Budżecie Miasta na 2020 ujęty jest remont ulicy Wiosny Ludów od ul. Chopina do ul. Arkońskiej podjęto dyskusję w sprawie uwzględnienia budowy skrzyżowania ulic Chopina z Wiosny Ludów.

Po dyskusji podjęto uchwałę o złożeniu do Budżetu Miasta na 2020 wniosku o wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z ulicą Wszystkich Świętych z uwzględnieniem przebudowy pętli autobusowej.

Uchwała została podjęta 10 głosami za, 4 osoby się wstrzymały, 1 osoba była przeciw.

Podjęto uchwałę o złożeniu do Inwestycji Miasta wniosku o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z ulicą Wszystkich Świętych z uwzględnieniem przebudowy pętli autobusowej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Osiedla zwróciła się wiceprezes Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU z propozycją przeprowadzenia na osiedlu szkoleń dla seniorów w zakresie tematyki HIV/AIDS.

Podjęto decyzję o współorganizacji tych szkoleń. Ustalono poniższe terminy:

 1. 18 listopada godz. 18:00 – 20:00 dla mieszkańców
 2. 20 listopada godz. 17:00 – 19:00 dla mieszkańców
 3. 4 grudnia godzina 17:00 dla Rady Osiedla

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Rady Osiedla.

 

 Ad.8.

           

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska