Mikołaj 2017, biuletyn "Nasze Osiedle", Krokusowa Rewolucja, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
XI/11/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 13 Listopad, 2017

Protokół  Nr XI/11/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 13.11 .2017 r.

W posiedzeniu udział wzięło 11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

1.Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.10.2017 r. – przyjęcie protokołu.

4.Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej

5.Mikołaj 2017 – przygotowanie imprezy.

6.Krokusowa Rewolucja – termin i miejsce sadzenia krokusów zakupionych przez Radę Osiedla.

7.Biuletyn „Nasze Osiedle” – ustalenie wiadomości, które chce przekazać Rada Osiedla mieszkańcom.

8.Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.

9.Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

O godzinie 18:10 na zebranie dołączyła Pani Teresa Kawecka Baumgart. Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 09.10.2017 r. został przyjęty 8 głosami za, 2 osoby wstrzymały się.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli: Strażnik Miejski – Pan Daniel Mikołajczak i Dzielnicowy Komisariatu Szczecin- Pogodno Adam Mahaczek.

Przewodnicząca zgłosiła:

- bardzo zły stan parkingu przed sklepem Stokrotka na ul. Tatrzańskiej,

- wysypisko śmieci za ścianą Ecoportu, na terenie wspólnoty przy ul. Arkońskiej 38.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza niebezpieczny wyjazd z parkingu miejskiego na ul. Krasińskiego X Wszystkich Świętych.

Pan Rafał Rembielak zgłasza : przy ul. Wiosny Ludów 63, wjazd do Żabki – dziura w chodniku.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączył Pan Andrzej Lindecki.

Ad. 5

Na 9 grudnia zaplanowana jest impreza Mikołajkowa dla dzieci w Parku im. F. Chopina. Ustalono, że rozpocznie się o godz. 12:00 i będzie trwała do 15:00. Wpłynęły pieniądze na darowizny. RO dysponuje dodatkowo kwotą 1 500 zł. Osoby chętne do pomocy proszone o stawienie się o godz. 10:00 w dniu imprezy. Będzie: Pani Teresa Kawecka Baumgart, Pani Wanda Śnieżko, Pan Rafał Rembielak, Pan Andrzej Lindecki, Pan Krzysztof Chmielewski, Pan Andrzej Radziwinowicz i Pani Maria Bronowicka.

7 grudnia w siedzibie Rady Osiedla będą przygotowywane paczki dla dzieci. Chęć pomocy zgłosiła Pani Wanda Śnieżko, Pani Anna Ogrodnik i Pani Teresa Kawecka Baumgart.

Ad. 6.

4 listopada przy skwerze Chopina x Krasińskiego zostanie posadzone 2,5 tys. cebulek krokusów. Sadzić będą uczniowie gimnazjum z SP 7. Cebulki zostaną posadzone w napis „UŚMIECHNIJ SIĘ”.

O godzinie 18:50 zebranie opuścił Pan Bogusław Zarzycki.

Ad.7.

W bieżącym tygodniu do Szczecińskiej Agencji Artystycznej zostaną wysłane materiały do Biuletynu Rady Osiedla.

W Biuletynie ukażą się m.in. informacje na temat Mikołaja, zrealizowanych inwestycji Rady Osiedla i propozycje RO do inwestycji na 2018 rok.

Ad.8.

            Podjęto dyskusję w sprawie ewentualnego oświetlenia alejki w Parku (przedłużenie ul. Malinowej).

Pan Radziwinowicz zgłasza problem dotyczący przejścia do Wieczorowskiego. Przewodnicząca poinformowała, że przedmiotowy teren jest terenem prywatnym i nie znajduje się na terenie Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

Ad.9.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska