Mikołaj 2016, sprawy bieżące

Nr aktu: 
XIII/12/2016
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Grudzień, 2016

Protokół  Nr XIII/12/2016

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 12.12.2016 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 12  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 14.11.2016 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały dotyczącej przedłużenia umowy zlecenia pracownikowi administracyjno gospodarczemu na rok 2017. Warunki umowy pozostają bez zmian.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do proponowanego projektu pod nazwą – „Przebudowa drogi w ciągu ul. Serbskiej”.
  6. Mikołaj 2016 – przygotowanie imprezy.
  7. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.11.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

            Przewodnicząca powitała przybyłego na posiedzenie Pana Radnego Rady Miasta Szczecin Marka Duklanowskiego.

Podjęto uchwałę Nr 62/16 dotyczącą kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, na okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

            Przewodnicząca poinformowała, że w budżecie inwestycji Rady Osiedla na 2015 rok zgłoszony był remont ul. Serbskiej. Obecnie Rada otrzymała kolejny projekt remontu tej ulicy, który Przewodnicząca przekazała zebranym członkom Rady do zapoznania się. Przewodnicząca Maria Myśliwiec z Panią skarbnik Magdaleną Zubkiewicz odbyły spotkanie z mieszkańcami ul. Serbskiej, których zapoznały z projektem remontu.  Mieszkańcy ulicy nie zgadzają się na wykonanie tylu miejsc parkingowych ile przewiduje projekt. Proponują budowę jednego szerokiego chodnika ze ścieżką rowerową.

Podjęto dyskusję w sprawie przedstawionego projektu, zwracając uwagę przede wszystkim na ilość zaprojektowanych miejsc parkingowych. Radny Marek Duklanowski zauważył, że projekt musi uwzględniać potrzeby osób przyjeżdżających. Podkreślił, że w mieście ważne jest każde miejsce parkingowe.   Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w okolicy SPWSZ planowane są też inne lokalizacje miejsc parkingowych.

O godzinie 19:08 na zebranie dołączył Pan Krzysztof Chmielewski i Pan Rafał Rembielak.

Podjęto uchwałę Nr 63/16 dotyczącą wydania negatywnej opinii  w sprawie przedłożonej pismem znak DBP/Serbska/08/2016 koncepcji projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 6.

17 grudnia Rada Osiedla organizuje w Parku im. F. Chopina po raz 11 imprezę mikołajkową. Zostały już zakupione zabawki, które zostaną przekazane Mikołajowi, który rozda je dzieciom w formie nagród za udział w konkursach.

Spotkanie członków Rady w siedzibie o godz. 10:00. Impreza rozpoczyna się o godz. 12:00. O godzinie 13:00 będzie wjazd Mikołaja, do godz. 14:00 będą prowadzone konkursy, od 14:00 zabawa przy ognisku. Przez całą imprezę będą pieczone gofry.

Chętni do pomocy: Pani Jadwiga Jędrzejewska, Pan Rafał Rembielak, Pan Krzysztof Chmielewski, Pan Paweł Rydzewski i Pan Andrzej Lindecki – na godz. 10:00,

Pani Maria Bronowicka i Pani Wanda Śnieżko - około godz. 12:00,

Pan Andrzej Radziwinowicz, Pan Bogusław Zarzycki, Pani Izabela Kowańdy.

 

Ad.7.

W sprawach bieżących omówiono:

- Biuletyn Osiedlowy;

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital”,

- naprawę jezdni na ulicy Wiosny Ludów na górze,

- wymianę urządzeń na wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej.

Przewodnicząca poinformowała, że 15 grudnia o godz. 17:00  w Komendzie Miejskiej Policji w Wydziale Ruchu Drogowego jest spotkanie.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska