Mikołaj 2015, plan pracy 2016, plan finansowy 2016, sprawy bieżące

Nr aktu: 
XI/12/2015
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 7 Grudzień, 2015

Protokół  Nr XI/12/2015

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 07.12.2015 r.

 

Obecni: 12 osób wg listy obecności.

Porządek zebrania:

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla z 09.11.2015 r. – przyjęcie protokołu.

Podjęcie uchwały o przedłużeniu umowy zlecenia na 2016 rok.

Ustalenie planu pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2016 – przyjęcie planu pracy – uchwała.

Ustalenie planu finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2016 r.- przyjęcie planu finansowego – uchwała.

Omówienie przygotowań do imprezy Mikołaj 2015 organizowanej przez Radę Osiedla w dniu 12.12.2015 r. w parku im. F. Chopina.

Podjecie uchwały o przeznaczeniu kwoty 1 500,00 zł z darowizn dla Rady osiedla od SM Śródmieście i SM Wspólny Dom na zakup słodyczy na nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie Mikołaj 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Bułgarskiej.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu Budżet 2016.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej postawienia pawilonu handlowego przy ul. Wiosny Ludów.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół z zebrania Rady Osiedla z dnia 09.11.2015 r. został przyjęty 11 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się.

 

Ad. 4.

Podjęto uchwałę Nr 28/15 w sprawie kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie Pani Jolanty Paszkowskiej z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 5 520,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) rocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5.

Przewodnicząca poinformowała o zmianie finansowania Rad Osiedli.  Ze środków przyznanych na działalność Rady Osiedla nie będą opłacane opłaty stałe (czynsze, media). Opłaty te, jak również wyposażenie siedzib Rad Osiedla i remonty pokrywane będą przez Urząd Miasta.

Zebranie o godz. 18:38 opuścił Pan Piotr Tobjasz.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowanym przez Zarząd Rady projektem planu pracy na rok 2016. Poinformowała również, że Pan Paweł Rydzewski zaproponował, aby w planie pracy ująć zorganizowane przez Radę przed Świętami Wielkanocnymi warsztaty rękodzieła.

Pani Teresa Kawecka Baumgart proponuje, aby Rada zorganizowała opłacany kolportaż planowanej gazetki osiedlowej. Przewodnicząca wyraziła swój sprzeciw, argumentując roznoszenie gazetki okazją do bezpośredniego kontaktu radnych Rady Osiedla z mieszkańcami osiedla.

Pan Andrzej Radziwinowicz zaproponował zorganizowanie akcji edukacyjnej dla właścicieli psów, polegającej na robieniu z dziećmi torebek na psie odchody i ich rozdawanie. Dodatkowo propozycja tabliczek informacyjnych.

Pomysł poddano głosowaniu:

3 osoby wstrzymały się, 3 osoby były za, 5 osób przeciw ujęciu tego pomysłu w planie pracy.

Po dyskusji podjęto uchwałę Nr 29/15 w sprawie planu pracy Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn na 2016 rok.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.

Udział w obchodach Dnia Ziemi.

Udział w imprezach organizowanych przez młodzież Gimnazjum Nr 34:

- Turniej czterech ogni,

- Forum Samorządów Szkolnych,

- Międzyszkolny Konkurs Poezji Optymistycznej.

4. Organizacja Festynu letniego.

5. Osiedlowy Turniej Tenisa stołowego.

6. Krokusowa rewolucja.

7. Jesienne porządki.

8. Mikołaj 2016.

9. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle” raz na kwartał.

10. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

11. Warsztaty rękodzieła.

Uchwała została podjęta 10 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.

 

Ad. 6.

Przewodnicząca poinformowała, że na rok 2016 należy przygotować szczegółowy plan finansowy roczny i kwartalny.

Podjęto uchwałę Nr 30/15 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Uchwały.

 

 

Diety Przewodniczącego

4769,40

Diety Zarządu

0,00

Opłaty pocztowe za korespondencję

200,00

Zakupy materiałów(art.biur i śr.czyst.)

3000,00

Sprzątanie siedziby

5520,00

Działania promocyjne

3000,00

Festyny i imprezy integracyjne, organizacja

9594,60

konkursów i rywalizacji sportowej

 

RAZEM WYDATKI NA ROK 2016

26084,00

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę Nr 31/15 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na I kwartał 2016. Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Uchwały.

 

Diety Przewodniczącego

1 192,35

Diety Zarządu

 

Opłaty pocztowe za korespondencję

100,00

Zakupy materiałów(art.biur i śr.czyst.)

 1000,00

Sprzątanie siedziby

920,00

Działania promocyjne

 1000,00

Festyny i imprezy integracyjne, organizacja

 

konkursów i rywalizacji sportowej

 800,00

RAZEM WYDATKI NA ROK 2016

5 012,35

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

            Przewodnicząca poinformowała, że zostały wysłane pisma do Społem i Intermarche o wsparcie imprezy Mikołaj 2015. Z WGKiOŚ zostaną przekazane Radzie gadżety promocyjne. Spotkanie członków Rady o godz. 10:00 w siedzibie Rady. Pan Rafał Rembielak proszony jest o sprawdzenie prądu, pan Krzysztof Chmielewski o rozpalenie ogniska.

 

Ad.8.

Podjęto uchwałę Nr 33/15 o przeznaczeniu 1 500,00 zł pozyskanych z darowizn dla Rady Osiedla na zakup słodyczy z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie Mikołaj 2015.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.9.

 

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek od mieszkańca ul. Bułgarskiej, dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Bułgarskiej.

Po zapoznaniu się z mapą sytuacyjną Radni podjęli uchwałę Nr 34/15 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ul. Bułgarskiej 5  w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta 10 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.

 

Ad.10.

Podjęto uchwałę Nr 32/15  w sprawie braku uwag Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn do projektu Budżetu Miasta na 2016 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.11.

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z prośbą o wydanie przez Radę opinii w sprawie postawienia pawilonu handlowego prowadzącego sprzedaż pieczywa  przy ul. Wiosny Ludów.

Pani Teresa Kawecka-Baumgart wymieniła istniejące w okolicy sklepy sprzedające pieczywo. Wyraziła opinię, że postawienie takiego pawilonu byłoby konkurencją dla już istniejących małych osiedlowych sklepików. W okolicyjest wystarczające nasycenie sklepów o podobnym asortymencie.

Podjęto uchwałę Nr 35/15 dotyczącą wydania negatywnej  opinii w sprawie postawienia pawilonu handlowego przy ul. Wiosny Ludów (działka geodezyjna: 4/4 „dr” z obrębu2035).

Uchwała została podjęta 9 głosami za i 2 wstrzymującymi się.

 

Ad.12.

Pani Teresa Kawecka-Baumgart zadała pytanie w sprawie prowadzonej budowy na terenie ZUT-u przy ul. Broniewskiego. Przewodnicząca udzieliła dopowiedzi, że powstaje tam Niepubliczne Przedszkole Montessori i prawdopodobnie szkoła.

O godzinie 19:50 zebranie opuściła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Pani Teresa Kawecka-Baumgart zwróciła uwagę na złą jakość prac wykonanych na ul. Arkońskiej i Obwodnicy od ul. Duńskiej do Warcisława.

Pani Teresa Kawecka – Baumgart zgłosiła również uszkodzony fragment chodnika bezpośrednio obok przystanku autobusowego „Wiosny Ludów” przy ul. Chopina od strony parku.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska