"Małe dotacje", sprawy bieżące

Nr aktu: 
II/02/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 13 luty, 2017

Protokół  Nr II/02/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 13.02.2017 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.01.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Grzybowej – podjęcie uchwały.
  5. Wydanie opinii w sprawie projektu przekształcenia alei Wojska Polskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM o przyznanie środków finansowych na tzw. „Małe dotacje”.
  7. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

O godzinie 18:30 na zebranie dołączył Pan Andrzej Radziwinowicz.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 09.01.2017 r. został przyjęty 10 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Grzybowej 11. Obecnie teren jest użytkowany przez osobę występującą o opinię.

Pani Magdalena Zubkiewicz zgłasza, że w tej chwili teren cały zarośnięty krzakami jest bardzo zaniedbany, brudny i nielegalnie ogrodzony.  

Po dyskusji podjęto  uchwałę Nr 71/17  dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Grzybowej 11 – działka Nr 104/2  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Uchwała została podjęta 4 glosami za, 3 głosami przeciw i 3 glosami wstrzymującymi się.

Ad. 5

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM dotyczące wyrażania opinii na temat projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” opracowanego przez Gminę Miasto Szczecin.

Po dyskusji podjęto decyzję o poinformowaniu WUiAB, że Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn nie może wydać opinii do przedstawionego projektu. Wyrażanie opinii dotyczących miejsc na terenie Miasta (poza osiedlem dotyczącym danej rady) wykracza poza kompetencje Rady Osiedla.

Ad. 6.

            Komisja ds. Inicjatyw społecznych postanowiła przyznać każdej z RO kwotę 6 500,00 zł na tzw. „Małe dotacje”.

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Osiedla Gumieńce zaproponowała wspólne uczestnictwo w „Kinie pod chmurką”.

Przeprowadzono głosowanie nad wyborem imprezy integracyjnej dla mieszkańców na terenie osiedla.

9 osób zagłosowało na organizację Kina, 2 osoby wstrzymały się, nikt nie Zagłosował na organizację Festynu.

Podjęto uchwałę Nr 72/17 dotyczącą złożenia wniosku o przyznanie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych środków na częściowe pokrycie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców:

- udział w projekcie "Filmowy Szczecin pod Chmurką" – 2 seanse w miesiącach czerwiec i sierpień 2017.

Uchwała została podjęta 9 głosami za, 2 osoby wstrzymały się. 

Ad.7.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Zarząd podjął decyzję o zaproszeniu wszystkich Radnych RM do wzięcia udziału w posiedzeniu RO. Wysłano zaproszenia wraz z harmonogramem posiedzeń, aby osoby chętne mogły wybrać dogodny termin.

            Przewodnicząca poinformowała, że w dolinie przy ul. Wieczorowskiego trwa wycinka drzew. Teren jest prywatny, został uprzątnięty.

Dzielnicowa Anna Dudek przedstawiła zebranym Plan działania priorytetowego dla rejonu Nr 61.

Przewodnicząca poinformowała, że 1 raz w miesiącu w Kurierze Szczecińskiem ukazuje się dodatek „Wiadomości Szczecin”. W dodatku tym Rady Osiedla mogą umieszczać informacje na temat swojej działalności lub innych form promocji.

Pan Bogusław Zarzycki zgłasza:

- na ul. Broniewskiego przy hali sportowej i nowobudowanej szkole niesprzątany teren, zalęgające od jesieni liście,

- przy nowoprzeniesionym sklepie Intermarche brak lustra, utrudniony wyjazd.

Pan Rafał Rembielak zgłasza:

- ul. Arkońska między pętlą tramwajową a Arkonką dziury w jezdni,

- w Parku Chopina nie świecą się wszystkie latarnie.

W ostatnią sobotę maja w Alei Kwiatowej odbędzie się prezentacja Rad Osiedli. Przewodnicząca prosi o zastanowienie się nad udziałem RO A-N w tej imprezie.

Ad.8.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska