Impreza Mikołajkowa, obchody osiedla, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
V/09/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Wrzesień, 2019

Protokół  Nr V/09/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 09.09.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 12.08.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej.
 6. Ustalenie terminu imprezy Mikołajkowej.
 7. Ustalenie terminów obchodów osiedla.
 8. Dyskusja nad projektem rewitalizacji Parku im. F. Chopina.
 9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.08.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 17:40 na zebranie dołączył Pan Dariusz Stopa.

Ad. 4.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowi Policji. Przewodnicząca przedstawiła obecnego na zebraniu nowopowołanego  dzielnicowego Straży Miejskiej.

Przewodnicząca zgłasza poniższe problemy:

- środkowy odcinek Wiosny Ludów, pomiędzy Zdrojową a Arkońską stojący bus – wrak,

- parking przy budynku Judyma 26, właściciel budynku zgłasza, że teren parkingu jest własnością prywatną. Przewodnicząca podjęła się wyjaśnienia sprawy.

-Pan Andrzej Radziwinowicz przekazuje zgłoszenie mieszkańców, stojący wrak na ul. Serbskiej przy wjeździe na posesję, której administratorem jest ZBiLK.

O godzinie 17:55 na zebranie dołączył Pan Rafał Rembielak.

 

Ad. 5

 Do Rady Osiedla wpłynęło pismo mieszkanki osiedla dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy działki przy ul. Arkońskiej.

W lipcu Rada Osiedla uchwałą Rady wydała pozytywną opinię w sprawie dzierżawy tej działki. Wstrzymano się z wydaniem jakiejkolwiek opinii do czasu wyjaśnienia sprawy z ZBiLK.

 

Ad. 6.

           Zarząd Rady Osiedla na zebraniu w dniu 2 września podjął decyzję o konieczności ustalenia terminu imprezy Mikołajkowej. Zaproponowano 7 grudnia (sobota).

Podjęto uchwałę dotyczącą ustalenia daty organizacji imprezy Mikołajkowej na dzień 7 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pani Magdalena Jardzewska zadała pytanie dotyczące możliwości wygospodarowania przez Radę Osiedla środków na pomoc potrzebującym seniorom. Przewodnicząca wyjaśniła, ze nie ma takiej możliwości, taka pomoc nie leży w kompetencjach Rady Osiedla.

Pan Andrzej Radziwinowicz ze względu na pozytywny wydźwięk akcji zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska podczas festynu letniego, proponuje aby kontynuować taką akcję podczas imprezy Mikołajkowej w grudniu.

Ad.7.

            Przewodnicząca zgłasza potrzebę obchodów osiedla. Po dyskusji ustalono dwa terminy.

 1. 16 września, spotkanie na stacji ORLEN o godz. 16:30 – ul. Wszystkich Świętych do góry, ul. Sportowa, ul. Zakopiańska, skwer Krasińskiego x Chopina.
 2. 23 września, spotkanie na stacji ORLEN o godz. 16:30 – ul. Chopina, ul. Wszystkich Świętych, ul. Niny Rydzewskiej, ul. F. Gila do ul. Arkońskiej.

 Ad.8.

            Przewodnicząca poinformowała, że w Budżecie miasta jest 100 tys. na rewitalizację Parku im. F. Chopina. Pieniądze są już przekazane do Zakładu Usług Komunalnych. ZUK przygotowuje projekt. Projektem objęty zostanie teren parku łącznie z terenem obecnie należącym do Marszałka, z przedłużeniem ul. Malinowej. Z projektu wyłączony jest teren przy prosektorze. Przewodnicząca chce aby w projekt zaangażować jak najwięcej osób. Przewodnicząca chce zaprosić Panią projektant na spotkanie do Rady Osiedla po podpisaniu umowy  z ZUK.

Ad.9.

Przewodnicząca poinformowała, że na Facebooku założony został profil Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn. Pan Andrzej Radziwinowicz wyraził swoje zadowolenie i zadał pytanie kto jest administratorem i kto będzie moderatorem profilu. Przewodnicząca poinformowała, że na bieżąco sama się tym zajmie.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że remont chodnika na ul. Broniewskiego będzie wpisany do Budżetu Miasta na rok 2020.

Przewodnicząca czeka na potwierdzenie przez Pana Charęzę terminu spotkania z Radą Osiedla.

Prosi zebranych o przygotowanie tematów na to spotkanie.

Pani Marta Gosecka zgłasza na przejściu za przedszkolem na ul. Niny Rydzewskiej nisko zwisające gałęzie drzewa, uniesione przez korzenie płytki chodnikowe i potrzebę oświetlenia tego terenu.

Pani Gosecka zaprasza Radę Osiedla do współorganizacji przy projekcie „Moje małe arcydziełko”, który odbędzie się 6 października o godz. 11:00.

Pan Adam Lau – w związku z pojawieniem się informacji o budowie w budynkach na ul. Judyma biurowców z parkingiem prośba do Przewodniczącej o  zorientowanie się w temacie korzystania z ulicy podczas budowy.

Pan Andrzej Radziwinowicz przekazuje zgłoszenie mieszkańców w sprawie zapadającej się drogi na ul. Zdrojowej.

Ad.10.

           Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska