Festyn Lato 2018, kino "Pod chmurką", sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VI/06/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Czerwiec, 2018

Protokół  Nr VI/06/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.06.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 14.05.2018 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały opiniującej projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej dzierżawy gruntu.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej organizacji seansu kina „Pod chmurką” w parku im. F. Chopina.
 8. Podział obowiązków pomiędzy członków Rady Osiedla w dniu festynu Lato 2018.
 9. Podjęcie uchwały dotyczącej zakupu i montażu w parku im. F. Chopina ze środków Rady Osiedla urządzenia Sky Surfer. 
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.05.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca prosi aby członkowie Rady Osiedla wszystkie uchybienia czy obawy dotyczące bezpieczeństwa zgłaszali bezpośrednio odpowiednim służbom. Przypomniała o istniejących telefonach alarmowych, na które należy zgłaszać.

Na zebraniu obecny był  dzielnicowy Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. Nieobecny był Strażnik Miejski.  Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłasza pochylone drzewo na ścieżkę rowerową przy postoju TAXI na ul. Wiosny Ludów. Pan Bogusław Zarzycki sygnalizuje problem niebezpiecznej jazdy rowerzystów po chodniku jako zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Przewodnicząca zgłasza konieczność zabezpieczenia przed przechodzeniem w miejscu niedozwolonym pieszych idących do przystanku „Broniewskiego” na ul. Arkońskiej.

Ad. 5

Przewodnicząca zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Po dyskusji podjęto uchwałę negatywnie opiniującą projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydanie negatywnej opinii uzasadniono koniecznością znacznego zmniejszenia ilości punktów sprzedaży alkoholu ponieważ utrzymanie ilości tych punktów na obecnym poziomie nie będzie miało wpływu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem, które wpłynęło do Rady Osiedla w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 47.

Podjęto uchwałę dotycząca wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 47, działka nr 51, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

            Przewodnicząca poinformowała, że znalazła firmę, która zajmuje się projekcją plenerową filmów.

Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 3 500 zł na organizację w dniu 27 lipca w Parku im. F. Chopina „Kina pod Chmurką”.

Uchwała została podjęta 6 głosami za, 5 osób wstrzymało się.

Ad.8.

            30 czerwca o godzinie 11:00 rozpocznie się Festyn Lato 2018. Członkowie Rady Osiedla powinni spotkać się tego dnia w siedzibie Rady o godzinie 9:00. W transporcie sprzętu pomoże Firma TPM Myśliwiec. Pan Rafał Rembielak wcześniej sprawdzi skrzynkę elektryczną. Podłączeniem prądu przed Festynem zajmie się Pan Krzysztof Chmielewski. Rano potrzebna jest pomoc do rozłożenia namiotów, udekorowania sceny i sklepiku.

O godzinie 9:00 w siedzibie Rady będą:

- Maria Myśliwiec,

- Wanda Śnieżko,

- Andrzej Radziwinowicz,

- Jadwiga Jędrzejewska,

- Krzysztof Chmielewski

- Andrzej Lindecki

Od 11:00:

- Teresa Kawecka – Baumgart,

- Maria Bronowicka,

Po 16:00 Magdalena Zubkiewicz.

Planowany program Festynu:

11:00 – 12:30 – występy dzieci z Przedszkoli (Nr 50 z F. Gila i Małe Omnibuski z ul. Zdrojowej)

13:00 Teatr Rozmaitości Gwitajcie – bajki Brzechwy dla dzieci

14:00 – 15:00 – zabawy poprowadzi Teatr Gwitajcie,

15:00 – 18:00 – występy zespołu seniorów z Klubu 13 Muz

19:00 – Teatr Gwitajcie „Piosenki biesiadne”

Ad.9.

            Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 20 000,00 zł na zakup ze środków Rady Osiedla i montaż w parku im. F. Chopina urządzenia Sky Surfer.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10.

            Przewodnicząca poinformowała, że pieniądze  na zakup ławeczek zostały przekazane do ZDiTM. Najpóźniej w styczniu przyszłego roku będzie montowane oświetlenie siłowni.

Ad. 11.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska