Festyn 2019, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
II/06/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 8 Lipiec, 2019

Protokół  Nr II/06/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.06.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 20.05.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Zmiana planu finansowego na 2019 – uchwała.
 6. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu - uchwała.
 7. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego obchodu osiedla.
 8. Raport z obchodu z dnia 28.05.2019 r.  (Arkońska 17-18, wybieg dla psów i Syrenie Stawy).
 9. SBO 2020.
 10. Przygotowanie festynu.
 11. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 20.05.2019 r. został przyjęty 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Komisariatu Szczecin – nad Odrą.

Pani Magdalena Jardzewska zgłasza:

- osoby pijące alkohol, przebywające przy „Żabce”, ul. Chopina 22;

- stwarzający duże zagrożenie, otwarty bunkier na byłym stadionie „Czarnych”.

Pan Adam Lau sygnalizuje, że w związku ze swobodnym dostępem do boiska istnieje duże niebezpieczeństwo skaleczenia ponieważ jest tam dużo rozbitego szkła. Zgłasza też problem porysowanych aut parkowanych w okolicy ulic Łabędziej i Sportowej.

Dzielnicowa Straży Miejskiej nie była obecna.

Ad. 5

 W związku z potrzebą wyrobienia pieczątek dla Zarządu Rady konieczna jest zmiana planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

            Do Rady Osiedla wpłynęły wnioski mieszkańców o opinię Rady Osiedla w sprawie dzierżawy gruntów gminnych.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Milewskiego 17 i 17 A w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 35 i 235 dr z obrębu 2033.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 55 z obrębu 2065 zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rucianej w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 147/6 dr z obrębu 2034.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

            Ze względu na urlop dzielnicowego Komisariatu Szczecin – Nad Odrą ustalenie terminu kolejnego obchodu osiedla przełożono na lipiec.

Ad.8.

            30 maja odbył się obchód osiedla. Przewodnicząca przedstawiła stan budynku przy ul. Arkońskiej  17-18. Budynek został posprzątany, postawiono nowe kubły. Rada Osiedla planuje zorganizowanie spotkania z mieszkańcami tego budynku. Zaproponuje aby mieszkańcy sami pomalowali swoje korytarze. ZBiLK pomaluje klatki schodowe. Obchód odbył się również na wybiegu dla psów  i „Syrenich stawach”.

Ad.9.

            Przewodnicząca poinformowała, że nabór wniosków do SBO 2020 trwa do 5 lipca 2019 r. Na osiedle Arkońskie – Niemierzyn w SBO przypada 229 887,00 zł. Rada Osiedla zobowiązana jest do rozwieszenia plakatów na swoim terenie.

Ad.10.

            7 lipca Festyn rozpoczyna się o godzinie 12:00. Wcześniej trzeba rozłożyć namioty, wyposażyć sklepik, w trakcie rozkładania sceny udekorować ją. Przewodnicząca zaproponowała aby chętni do pomocy przyszli do siedziby Rady pomiędzy 8:00 a 9:00. Zgłosili się: Dariusz Stopa, Andrzej Radziwinowicz, Adam Lau, Magdalena Jardzewska, Marta Gosecka, Bartłomiej Wróblewski, Ewa Żolik i Paulina Panasiuk.

Nagrody kupi Maria Myśliwiec, Anna Ogrodnik i Paulina Panasiuk.

W sobotę 6 lipca przygotowanie nagród. Przyjdą; Ewa Żolik, Paulina Panasiuk i Anna Ogodnik.

Pan Andrzej Radziwinowicz i Pan Adam Lau sprawdzą sprzęt.

Przewodnicząca przedstawiła program Festynu.

Pani Magdalena Jardzewska wyraziła swoją opinię na temat sprzedaży alkoholu podczas Festynu. Jest zdecydowanie przeciwna.

Obsada sklepiku:

12:00 - 13:30 – A. Ogrodnik i P. Panasiuk,

13:30 – 15:00 – J. Jędrzejewska i T. Kawecka – Baumgart,

15:00 – 16:30 – M. Jarczewska i A. Radziwinowicz,

16:30 – 18:00 – B. Wróblewski i M. Gosecka.

 

 

Ad.11.

            Na zebraniu obecny był przedstawiciel rodziców klasy VF Szkoły Podstawowej Nr 68, która ma zostać zlikwidowana. Do Rady została złożona korespondencja w tej sprawie prowadzona pomiędzy rodzicami uczniów a Prezydentem Miasta.

Rada Osiedla wystąpi do Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie: dlaczego zlikwidowana ma być ta klasa, czy decyzja jest definitywna i czy została zapewniona dzieciom opieka psychologiczno – pedagogiczna.

Pan Andrzej Radziwinowicz poinformował, że cena tablicy informacyjnej Rady Osiedla to około 1 500 – 1 600 zł.

Ad.12.

           

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska