Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VI/10/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Październik, 2019

Protokół  Nr VI/10/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.10.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.09.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wnioski.
 6. Zmiana planu finansowego na 2019 rok.
 7. Wydanie opinii o dzierżawie gruntu przy ul. Arkońskiej.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej proponowanych przez RO A-N zmian w statucie Rad Osiedli.
 9. Podsumowanie wydarzenia „Pchli targ”.
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 09.09.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był  dzielnicowy Straży Miejskiej i dzielnicowy Komisariatu Szczecin – Nad Odrą.  

Przewodnicząca zgłasza stojący wrak busa przy ul. Wiosny Ludów. Problem kontenera przy ul. Wszystkich Świętych został przekazany do ZDiT.

Pan Adam Lau zgłasza:

- powyrywane kosze na śmieci przy ul. Chopina róg Sportowej i przy przejściu podziemnym,

- przejście dla pieszych na ul. Chopina przy starym Intermarche – niewidoczne pasy na drodze.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza przewrócony nagrobek przy prosektórze.

O godzinie 18:00 na zebranie dołączył Pan Rafał Rembielak.

Ad. 5

Na zebraniu obecny był Pan Marcin Charęza kierownik Referatu ds. organizacji Ruchu
w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Zebrani podjęli dyskusję w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie osiedla.

O godzinie 18:24 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Przekazano poniższe sprawy:

 1. Ulica Chopina - ze względu na duży ruch na tej ulicy – prośba o spowolnienie ruchu od Osowa.
 2. Rozważenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina i Wiosny Ludów.
 3. Rozważenie możliwości budowy mini ronda na skrzyżowaniu ulic Sportowej z Chopina.
 4. Ustawienie zakazu parkowania na wjeździe na ul. Grzybowej.
 5. Ulica F. Gila – wjazd do przedszkola – propozycja montażu progów zwalniających.
 6. Wyjazd z parkingu ul. Wszystkich Świętych przy przejściu podziemnym – propozycja postawienia znaku skreślonego parkingu.
 7. Skrzyżowanie ulic Wszystkich Świętych z Chopina – prośba o przyjrzenie się sygnalizacji świetlnej – bardzo krótkie światła dla pieszych.
 8. Bartnicza X pętla – nowa nakładka na jezdni, brak pasów na przejściu dla pieszych.
 9. Wiosny Ludów góra – prośba o przejście dla pieszych na wysokości sklepu Od i Do.

Pan Marcin Charęza przyjął wszystkie zgłoszenia i zobowiązał się szybkiego zajęcia się nimi.

Ad. 6.

           Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowaną przez zarząd Rady Osiedla propozycją zmiany planu finansowego na 2019 rok.

Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany planu finansowo –rzeczowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2019 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 42.

Przewodnicząca i Pan Dariusz Stopa odbyli wizję lokalną przedmiotowego gruntu. Dnia 8 lipca 2019 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 15/19 dotyczącą wydania opinii w sprawie dzierżawy tego gruntu.

W związku z powyższym podjęto uchwałę dotyczącą wydania negatywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 42 w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta 10 głosami za, 1 osoba wstrzymała się. W głosowaniu nie brała udziału Pani Magdalena Zubkiewicz.

 Ad.8.

            Podjęto uchwałę dotyczącą zgłoszenia propozycji zmian Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn:

„§ 28” – Rada co najmniej raz w roku, w terminie do końca czerwca informuje mieszkańców osiedla
o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami, a także lub poprzez podanie….

„§88” – dopisanie punktu 5) nieusprawiedliwionej absencji w posiedzeniach rady lub zarządu przekraczającej 50 % ilości zebrań w ciągu 3 miesięcy licząc od daty pierwszej nieusprawiedliwionej nieobecności (na wniosek zarządu osiedla w trybie Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej).

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9.

            Przewodnicząca podsumowała „Pchli targ”, który odbył się 13 października w Parku im. F. Chopina. Podjęto dyskusję w sprawie uwag dotyczących organizacji takiego wydarzenia.

 

Ad.10.

            Pani Paulina Panasiuk przekazuje zgłoszenie mieszkańców ul. Arkońskiej 48 – budynek jest komunalny, mieszkańcy na swój koszt założyli domofon. Posesja nie jest sprzątana, obiecano konserwację domofonu, która niestety nie jest przeprowadzana.

            Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje złożyć wniosek do Budżetu Miasta o wzbogacenie projektu remontu u. Wiosny Ludów o remont skrzyżowania ulic Wiosny Ludów - Chopina.

 

Podjęto decyzje o zmianie terminu kolejnego zebrania rady, które odbędzie się 4 listopada o godz. 17:30.

 

Ad.11.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska