Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewo”, Pchli targ, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
II/02/2020
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 luty, 2020

Protokół  Nr II/02/2020

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.02.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 20.01.2020 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Ustalenie terminu organizacji Pchlego Targu (marzec).
  6. Ustalenie potencjalnych miejsc pod nasadzenia w ramach akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”
  7. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 20.01.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, który zaproponował usunięcie stołów do pin ponga  stojących na terenie osiedla Tatrzańskiego, przy których odbywają się spotkania z piciem alkoholu.

Przewodnicząca poinformowała, że w ubiegłym roku zgłaszano do Straży Miejskiej stojący biały bus „wrak” na terenie garażowiska, przedłużenie ulicy Wiosny Ludów. W dalszym ciągu wrak nie został usunięty.

O godzinie 18:02 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Pani Marta Gosecka zgłasza, na skrzyżowaniu ulicy Łabędziej ze Sportową, przy sklepie z alkoholem czynnym 24 h na dobę – bałagan wokół sklepu i zakłócanie spokoju. Pan Dzielnicowy proponuje skorzystać z Krajowej mapy zagrożeń.

 

Ad. 5

            Podjęto dyskusję w sprawie ustalenia terminu organizacji Pchlego targu. Przewodnicząca zaproponowała aby osobą odpowiedzialną za organizację pchlego targu został Pan Andrzej Radziwinowicz.

Pan Andrzej Radziwinowicz wyraził zgodę. Termin organizacji pchlego targu ustalono na 29 marca b.r., w godzinach 10:00 – 15:00. Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje, aby nie rozkładać namiotu Rady Osiedla. Ustalono, że w trakcie targu będzie sprzedawana grochówka i kawa. Pani Jadwiga Jędrzejewska proponuje, aby członkowie Rady nie zajmowali się sprzedażą. Przeprowadzono głosowanie, w trakcie którego 5 osób było przeciw sprzedaży przez członków Rady, 4 osoby wstrzymały się. Wobec powyższego Pan Andrzej Radziwinowicz prosi aby członkowie Rady nie zajmowali się sprzedażą.

 

Ad. 6.

W przesłanym do Rady Osiedla piśmie, Wydział Ochrony Środowiska poinformował, ze realizacja akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo” planowana jest w II kwartale 2020 roku. Rada Osiedla proszona jest
 o wskazanie potencjalnych miejsc pod nasadzenia. Po dyskusji postanowiono podać poniższe miejsca pod nasadzenia:

- Park im. F. Chopina

- „Siłownia pod chmurką” przy ul. Zakole.

 

Ad.7.

            W związku z pojawiającymi się w parku Chopina dziurami kopanymi przez psy Pani Magdalena Jardzewska proponuje ustawienie tabliczek z informacją aby właściciel zakopywał taką dziurę. Ustalono, że można wykorzystać tabliczki ZUK o niegrabieniu śmieci.

Pan Andrzej Radziwinowicz poinformował zebranych, że rozmawiał z członkiem Rady Osiedla Warszewo w sprawie częstotliwości kursowania autobusów linii 86 i 87. Poinformował również, że Radny Łukasz Kadłubowski wystąpił w tej sprawie z interpelacją  do Prezydenta Miasta.

 Ad.8.

    

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska