„Współfinansowanie inwestycji rad osiedli” na rok 2019, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
IX/10/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 8 Październik, 2018

Protokół  Nr IX/10/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 8.10.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.09.2018 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej propozycji inwestycji w ramach programu „Współfinansowanie inwestycji rad osiedli” na rok 2019.
 6. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

  Ad. 1.

  Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

  Ad. 2.

  Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

  Ad.3.

  Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.09.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4.

  Na zebraniu obecni byli  dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin Pogodno i Komisariatu Szczecin Nad Odrą. Przewodnicząca poinformowała, że właściciele lokali usytuowanych w kompleksie handlowym przy ul. Chopina 22 wystosowali pismo do Prezydenta Miasta dotyczące picia alkoholu, zakłócania spokoju i porządku na terenie kompleksu.

  Poinformowała również, że:

  - w Parku im. F. Chopina zdewastowano łącznie 10 ławek,

  - okoliczny mieszkańcy skarżą się, że Firma „Sial” mieszcząca się na ul. Harcerzy zakupiła nową maszynę, która bardzo hałasuje. Rada Osiedla wystąpiła z pismem  do WGKiOŚ w sprawie dokonania pomiaru natężenia hałasu.

  Pan Rafał Rembielak zgłasza utrudniony przejazd w godzinach szczytu przez skrzyżowanie ulicy Arkońskiej z ulicą Wszystkich Świętych.

  Ad. 5

  W ramach programu „Współfinansowanie inwestycji rad osiedli” na rok 2019 Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn dysponuje środkami w wysokości 190 tys. złotych i jest zobligowana do przedstawienie propozycji wykorzystania tych środków.

  Po dyskusji podjęto uchwałę dotyczącą zgłoszenia poniższych propozycji inwestycji do realizacji w ramach programu „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli” :

  - przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Serbskiej,

  - przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Broniewskiego,

  - przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Wiosny Ludów od nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4.

  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 6.

              Przewodnicząca poinformowała, że Zarząd Rady Osiedla  podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu planu finansowego na 2019 rok. Zapoznała zebranych z tym projektem.

  Poinformowała, że na spotkaniu w Ekoporcie nie było dużego zainteresowania.

  Ad.7.

             Na tym zebranie zakończono.

  Protokołowała: Jolanta Paszkowska