Zmiana składu Zarządu

Nr aktu: 
V/12/2020
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 7 Grudzień, 2020

Protokół  Nr V/12/2020

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 07.12.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Pana Andrzeja Radziwinowicza.
  4. Podjęcie uchwały o powołaniu na członka Zarządu i powierzenie funkcji wiceprzewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Pani Pauliny Panasiuk.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Podjęto uchwałę nr 45/20 przyjmującą rezygnację z funkcji członka Zarządu Rady Osiedla Pana Andrzeja Radziwinowicza.

 

Ad. 4.

 

Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Panią Teresę Kawecką – Baumgart, Panią Annę Ogrodnik oraz Pana Rafała Rembielaka.

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę nr 46/20 w sprawie powołania na członka Zarządu z powierzeniem funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Panią Paulinę Panasiuk. Uchwała została podjęta 8 głosami za, 1 wstrzymujący się.

.

Ad. 5

            Podjęto uchwałę nr 47/20 przyjmującą plan rzeczowo – finansowy na 2021 rok. (załącznik nr 1 do protokołu)

 

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Ewa Żolik