W sprawie zatrudnienia pracownika administracyjno-gospodarczego

UCHWAŁA NR 65 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 06.09.2021 r.

 

W sprawie zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

 

Na podstawie § 32 pkt 1 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Rada  Osiedla  Arkońskie-Niemierzyn  postanawia  zatrudnić  na  umowę-zlecenie   pracownika  administracyjno-gospodarczego  na  okres  od  13.09.2021 r.  do  31.12.2021 r. 
z  zakresem  obowiązków  wyszczególnionym  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  uchwały.  Wynagrodzenie  będzie  wynosić  łącznie  1 780,00  zł  (słownie:  jeden  tysiąc  siedemset  osiemdziesiąt  złotych)  brutto,
w  tym  400,00  zł  (słownie:  czterysta  złotych)  brutto  za  m-c  wrzesień  2021  r.  oraz  po  460,00  zł  (słownie:  czterysta  sześćdziesiąt  złotych)  brutto  za  miesiące  październik,  listopad,  grudzień  2021 r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
65/21
Data uchwały: 
06/09/2021
Kadencja: 
2019-2024