W sprawie zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

UCHWAŁA NR 68 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 15.11.2021 r.

 

W sprawie zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

Na podstawie § 32 pkt 1 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
(Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada  Osiedla  Arkońskie-Niemierzyn  postanawia  zatrudnić  na  umowę-zlecenie pracownika  administracyjno-gospodarczego  na  okres  od  03.01.2022 r.  do  31.12.2022 r.  z zakresem  obowiązków  wyszczególnionym  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  uchwały.  Wynagrodzenie  będzie  wynosić  łącznie 5 520,00  zł  (słownie:  pięć tysięcy pięćset dwadzieścia  złotych)  brutto, po  460,00  zł  (słownie:  czterysta  sześćdziesiąt  złotych)  brutto  miesięcznie. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/21 
z dnia 15/11/2021 r.

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW,

WYNIKAJĄCY Z ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIE

W  RADIE OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN

 

  1. Obecność w siedzibie Rady Osiedla w każdy poniedziałek od godz. 17,00 do 19,00
    w dni zebrań Rady Osiedla i Zarządu Rady Osiedla do zakończenia zebrania.
  2. Prowadzenie dokumentacji Rady Osiedla.
  3. Prowadzenie dokumentacji finansowej Rady Osiedla.
  4. Protokołowanie zebrań Rady Osiedla i organizowanych przez Radę spotkań.
  5. Przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń w trakcie przygotowania organizowanych przez Radę Osiedla imprez, spotkań w razie potrzeby poza poniedziałkowymi dyżurami.
  6. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Rady Osiedla.
  7. Obecność i pomoc w trakcie imprez i spotkań organizowanych przez Radę Osiedla.

 

Nr uchwały: 
68/21
Data uchwały: 
15/11/2021
Kadencja: 
2019-2024