Sprawy bieżące

Nr aktu: 
IV/10/2020
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Październik, 2020

Protokół  Nr IV/10/2020

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 12.10.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.03.2020 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały dotyczącej opinii wniosku Centrum Opieki nad Dzieckiem o ustanowienie służebności drogi dojazdowej do placówki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia na czas 6 miesięcy „mini ronda” na skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Chopina.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla projektu zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Judyma do ulicy Chopina.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na wniosek Przewodniczącej Rady Osiedla (Statut Rady Osiedla §21 pkt.2).
  8. Informacja Przewodniczącej Rady Osiedla na temat przebiegu inwestycji i sposobu rozwiązywania problemów mieszkańców w okresie od kwietnia do września 2020 r.
  9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa zebranie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Stoły i krzesła zostały zdezynfekowane. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk. Przed wejściem do budynku była mierzona temperatura ciała wszystkich wchodzących, którzy później podpisali oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, Krzesełka na sali i korytarzu zostały ustawione tak aby zachować odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami spotkania, którzy całe zebranie mieli zakryte usta i nos. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Przewodnicząca przeczytała porządek zebrania. Pan Bartłomiej Wróblewski zadał pytanie dotyczące daty złożenia przez Przewodniczącą wniosku o odwołanie członka Zarządu Rady Osiedla.   Przewodnicząca wyjaśniła, że taki wniosek złożyła na zebraniu zarządu 2 miesiące temu jak również na zebraniu 5 października b.r. Nie było pisemnej formy wniosku. Pan Bartłomiej Wróblewski zaproponował aby wobec powyższego głosowanie nad odwołaniem członka zarządu przełożyć na inny, późniejszy termin. Rozumie, że Przewodnicząca Rady ma prawo odwołać członka zarządu nie mniej uważa, że to odwołanie aby odbyło się zgodnie ze Statutem powinno odbyć się za tydzień.   

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem zebrania, który został przyjęty 9 głosami za, 1 osoba była przeciw.

 

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 9.03.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

            Do Rady Osiedla wpłynęła prośba Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza o wydanie opinii na temat ustanowienia służebności drogi dojazdowej do placówki.

Podjęto uchwałę dotyczącą poparcia wniosku Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w sprawie ustanowienia służebności drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Wszystkich Świętych 66 będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

            Do Rady Osiedla zwrócił się Pan Marcin Charęza Kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Szczecin z prośbą o wstępne zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu  w postaci "mini ronda" na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Wiosny Ludów.  Głównym celem projektu jest wymuszenie zwolnienia pojazdów poruszających się drogą główną czyli ul. Chopina, tak aby piesi uczestnicy ruchu w tym dzieci byli bezpieczniejsi na przejściach dla pieszych. Ta organizacja ruchu ma być wprowadzona jeszcze w tym roku na okres 6 miesięcy. Ta próba da  ewentualnie odpowiedź na przyszłość, co do kształtu tego skrzyżowania.

Pan Rafał Rembielak przypomniał, że kiedyś była informacja, że nie ma możliwości budowy mini ronda w tym miejscu. Sprawę wyjaśniła pani Magdalena Zubkiewicz, która była wnioskodawczynią pomysłu budowy tego ronda.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla projektu czasowej (6 miesięcy) organizacji ruchu  w postaci "mini ronda" na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Wiosny Ludów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6.

 

Spotkanie z Panią projektantką remontu ul. Broniewskiego oraz przedstawicielami ZDiTM odbyło się w dniu 06.10.2020. Pan Bartłomiej Wróblewski niestety nie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu zgłasza uwagi dotyczące zaplanowanej wycinki drzew. Jest przeciwny wycince drzew, jeżeli do wycinki są zaplanowane drzewa zdrowe.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla  projektu zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Judyma do ulicy Chopina”.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 2 osoby wstrzymały się

 

Ad.7.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że podjęła decyzję o odwołaniu Pana Andrzeja Radziwinowicza z  funkcji członka Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn. Przewodnicząca na zebraniu zarządu zaproponowała Panu Radziwinowiczowi złożenie rezygnacji z tej funkcji. Ponieważ nie widzi możliwości dalszej współpracy podjęła taką decyzję.  Decyzja jest ostateczna, dlatego proponuje podjęcie uchwały.

Pan Bartłomiej Wróblewski zwraca uwagę na treść § 21 ust. 1 Statutu.

„Rada może odwołać Przewodniczącego, Zarząd lub poszczególnych jego członków na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty złożenia wniosku”.

Proponuje przełożenie zebrania na następny tydzień. Odmawia wzięcia udziału w głosowaniu ponieważ uważa, że jest niezgodne ze statutem.

            Przewodnicząca prosi o powołanie komisji skrutacyjnej. Proponuje Panią Teresę Kawecką – Baumgart. Zaproponowano Panią Annę Ogrodnik i Pana Rafała Rembierlaka. Wszyscy wyrazili zgodę. Przeprowadzono niejawne głosowanie. Pan Rafał Rembielak przeczytał protokół komisji skrutacyjnej z przebiegu głosowania. 

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę dotyczącą odwołania z funkcji członka zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Pana Andrzeja Radziwinowicza.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ponieważ w Zarządzie zabrakło 1 osoby przewodnicząca proponuje uzupełnienie składu. Na członka Zarządu Rady Osiedla – wiceprzewodniczącą proponuje panią Paulinę Panasiuk. Pani Paulina Panasiuk wyraziła zgodę. Powołano komisje skrutacyjną w składzie: Teresa Kawecka-Baumgart, Anna Ogrodnik i Rafał Rembielak.

Ponieważ w porządku obrad nie było punktu dotyczącego powołania członka zarządu, Pan Bartłomiej Wróblewski odmawia wzięcia udziału w głosowaniu.

Pan Rafał Rembielak przeczytał protokół komisji skrutacyjnej dotyczący głosowania w sprawie powołania  członka zarządu. 

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę w sprawie powołania na członka zarządu - wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Pani Pauliny Panasiuk.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad.8.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych o zawartej umowie – zleceniu na miesiąc październik.         

Poinformowała również, że na zebraniu Zarządu pan Andrzej Radziwinowicz zażyczył sobie aby w protokole z zebrania zaprotokołowana była informacja o przekazanych przez Radę Osiedla środkach na remont ul. Serbskiej. Przewodnicząca przeczytała informację na co zostały wydatkowane środki Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn przeznaczone na Inwestycje Rad Osiedli. Nie przekazano żadnej kwoty na remont ul. Serbskiej.

Obecnie jest prowadzony remont ulicy Serbskiej. Planowane zakończenie to wiosna 2021.

Remontowana jest również ulica Bułgarska. Inwestycja jest powiązana z rozbudową Łękna.

Na ukończeniu jest remont terenu przyległego do parkingu przy ul. Arkońskiej.

            Pan Adam Lau przekazał prośbę mieszkańca ul. Arkońskiej o remont wjazdu na teren wspólnoty przy okazji remontu ulicy Serbskiej.

Przewodnicząca wyjaśniła, że nie ma możliwości połączenia tego z remontem ul. Serbskiej.

Sprawy porządkowe dotyczące osiedla załatwiane są na bieżąco.

Na Facebooku pojawiła się informacja o nasadzeniu ponad 30 drzew w Parku im. F. Chopina. Przewodnicząca była na spotkaniu z panem Prezydentem Przepierą. Pan Prezydent c. hce wstrzymać nasadzenia ponieważ kolidują one z projektem parku. Plan nasadzeń nowych drzew nie ma naniesionych drzew już rosnących.

Ukończony jest już projekt lapidarium. Jeszcze w tym roku ZUK będzie wybierał wykonawcę

 

Ad.9

            Pani Paulina Panasiuk- pytanie czy jest możliwość otwarcia bramki Szkoły Podstawowej Nr 68 od strony kompleksu handlowego.

            Pan Rafał Rembielak zgłasza dziury w jezdni na ulicy tatrzańskiej i Zdrojowe.

            Pan Dariusz Stopa składa podziękowanie  Przewodniczącej za jej zaangażowanie w działalność na rzecz osiedla.

           

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska