Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
III/03/2020
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Marzec, 2020

Protokół  Nr III/03/2020

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 09.03.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.02.2020 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii nt. nieruchomości stanowiących część działki nr 117/15 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii o możliwości wydzierżawienia gruntu komunalnego, stanowiącego część działki nr 52/2 z obrębu 2041, położonej przy ulicy Niny Rydzewskiej.
  7. Opinia projektu budowlanego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulic.
  9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.02.2020 r. został przyjęty 9 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli dzielnicowi z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą i Straży Miejskiej.

Przewodnicząca poinformowała, że samochody ciężarowe dojeżdżające na budowę przy
ul. Judyma od 1 stycznia mają zmienioną trasę. Niestety przejazd przez park jest jedyną możliwą drogą. Samochody jeżdżące po parku jeżdżą zgodnie z prawem.

Sprawa zakłócania spokoju przy sklepie na ul. Sportowej została przez przewodniczącą zamieszczona w Krajowej mapie zagrożeń. W tej sprawie wypowiedział się dzielnicowy informując,
że w tym miejscu nie było interwencji policji.

O godzinie 17:54 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Pani Magdalena Jardzewska poruszyła problem sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim
i braku przepisów ograniczających tę sprzedaż.

            Strażnik Miejski poinformował zebranych, że w sprawie usunięcia wraku busa na ul. Wiosny Ludów zostały podjęte czynności.

            W Krajowej Mapie Zagrożeń pojawiły się informacje o aktach wandalizmu na terenie Parku im. F. Chopina. Ostatnio  kosze na śmieci i latarnie zostały pomalowane sprayem. Pani Magdalena Jardzewska zgłosiła tę sprawę do ZUK. Jak znajdą się środki finansowe latarnie i śmietniki zostaną wyczyszczone.

Ad. 5

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM dotyczące wydania opinii w sprawie zbycia gruntu gminnego położonego przy ul. Rucianej.  Przewodnicząca z Panią Pauliną Panasiuk odbyły wizję lokalną tego gruntu. Przedmiotowa działka wcześniej była dzierżawiona. Rada Osiedla  wydała pozytywną  opinię w sprawie propozycji zbycia gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 117/15 z obrębu 2034 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej. Opiniowany grunt proponowany jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z przebiegiem linii terenu elementarnego w sposób przedstawiony w piśmie Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM  znak WZiON-I.6840.35.2018.AC.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

 

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z prośbą o wydanie opinii o możliwości wydzierżawienia gruntu komunalnego, stanowiącego część działki nr 52/2 z obrębu 2041, położonej przy ulicy Niny Rydzewskiej.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego część działki nr 52/2 z obrębu 2041, położonej przy ulicy Niny Rydzewskiej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

            Pracownia projektowa zwróciła się Rady Osiedla o opinię projektu remontu chodnika na ul. Tatrzańskiej. Ze względu na dobry stan chodnika na odcinku od wjazdu w osiedle Tatrzańskie do ulicy Zdrojowej wstrzymano się z wydaniem opinii.

 Ad.8.

            Do Rady Osiedla wpłynęła prośba Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o wydanie opinii nt. nadania nazw ulic. Po dyskusji podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii   nadaniu nazwy ul. Wszystkich Świętych dla Obwodnicy Śródmiejskiej, na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

Wydano negatywną opinię nadaniu  nazwy ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego dla Obwodnicy Śródmiejskiej, na odcinku od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego. Jednocześnie zaproponowano dla tego odcinka (od ul. Chopina do ul. Arkońskiej) nadanie nazwy ul. Wszystkich Świętych.

Ad.9

            W sprawie przygotowań organizacji Pchlego Targu głos zabrał Pan Andrzej Radziwinowicz. Jest w trakcie załatwiania grochówki, nie ma możliwości załatwienia kawo-roweru. Pan Radziwinowicz omówił promocję wydarzenia. Proponuje ustalenie dyżurów radnych. O imprezie zostanie poinformowana Straż Miejska i Policja. Przewodnicząca prosi o zabranie w tym dniu ze sobą legitymacji.

Na 16 kwietnia ustalono termin obchodu osiedla. Spotkanie chętnych o godzinie 17:00 na stacji Orlen. Obchód obejmie ulice Wszystkich Świętych, Krasińskiego i Chopina.

Pan Adam Lau zgłasza pytanie dotyczące realizacji budowy kładki nad torami kolejowymi, odnośnie rewitalizacji Parku Chopina pytanie czy jest jakiś projekt tej rewitalizacji. Zaproponowano aby zaprosić panią projektant do Rady Osiedla jeszcze przed ukończeniem projektu.

            Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje wysłać emaila do Pana Charęzy w sprawie realizacji obietnic danych na spotkaniu w Radzie Osiedla.

            Pani Magdalena Jardzewska zgłasza prośbę mieszkańców o zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie siłowi i utwardzenie podłoża na tym terenie.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska