Przygotowanie planu pracy Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.07. 2021 r. do 31.12.2021 r.

Nr aktu: 
II/06/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 28 Czerwiec, 2021

Protokół  Nr II/06/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 28.06.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad .
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 12.10.2020 r.-przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 07.12.2020 r.- przyjęcie protokołu.
 5. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 10.05.2021 r.- przyjęcie protokołu.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej opinii wydzierżawienia działki 139/60 obręb 2003 zgodnie
  z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej opinii wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie” zgodnie z załączoną mapką.
 8. Przygotowanie planu pracy Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.07. 2021 r.
  do 31.12.2021 r. Podjęcie uchwały przyjmującej plan pracy .
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn za pierwsze półrocze 2021 r. Podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie.
 10. Ustalenie grafiku dyżurów członków Rady  w siedzibie  Rady Osiedla .
 11. Sprawy bieżące
 12. Zakończenie zebrania

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.10.2020 r. – protokół został przyjęty 7 głosami, 1 głos przeciw,
3 głosy wstrzymujące się.

Ad. 4.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 07.12.2020 r. – protokół został przyjęty 9 głosami, 1 głos przeciw,
1 głos wstrzymujący się.

Ad. 5.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.05.2021r.

 

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza  następujące uwagi do protokołu:

 1. W protokole z dnia 10.05.2021r. napisane jest, że ze strony członkini Rady Osiedla została zgłoszona uwaga dotycząca obsługi komunikacyjnej – należałoby rozważyć zmianę wjazdu aby nie powodować zatorów na ul. Chopina powinno być że uwagę zgłosiła Radna Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Pani Magdalena Zubkiewicz.
 2. Pan Andrzej Radziwinowicz i Pan Adam Lau zwrócili uwagę, że w protokole z dnia 10.05.2021r. brakuje dokładniejszej informacji o interwencji straży miejskiej. Brakuje zapisu że straż miejska poinformowała, że w przeciągu roku czy półtorej roku były 3 interwencje straży miejskiej.
 3. W protokole z dnia 10.05.2021r jest zawarta informacja, że Pani Marta Gosecka w swoich przeprowadzonych badania stwierdza, że okoliczni mieszkańcy negatywnie postrzegają omawiany teren. Jest to błędna informacja. Pani Marta Gosecka nie użyła w swojej wypowiedzi stwierdzenia „negatywnie”.
 4. Pan Andrzej Radziwinowicz na zebraniu w dniu 10.05.2021r. wypowiedział się, że uczelnia powinna zagwarantować przy zapisie w studium zagospodarowanie terenu jako zielony
  w wysokości 35%. Natomiast w protokole jest zapisane 25%.

Protokół został przyjęty 8 głosami, 2 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uwzględniając uwagi zgłoszone przez Pana Andrzeja Radziwinowicza)

Ad.6

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba o wydanie opinii wydzierżawienia działki 139/60 obręb 2003 zgodnie
z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny. Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 60/21.

Ad.7.

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba o wydanie opinii wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie” zgodnie z załączoną mapką.
Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 59/21.

    Ad.8.

Przeprowadzono dyskusję na temat planu pracy Rady Osiedla na 2021 rok.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 61/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla na 2021.

Plan pracy na 2021 rok:

 1. Organizacja Pchlego Targu w Parku im. F. Chopina na przełomie września/października 2021
 2. Organizacja dwóch spotkańz pszczelarzem w Parku im. F. Chopina w miesiącach lipiec, sierpień 2021. Pani Magdalena Jardzewska zaproponowała miejsce spotkań „syrenie stawy”. Przewodnicząca postanowiła o głosowaniu w tej sprawie. Za Syrenimi stawami były 3 głosy za, 5 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Spotkania z pszczelarzem odbędą się w Parku im. F. Chopina.
 3. Dyżury Rady Osiedla zostały wznowione w każdy poniedziałek od godziny 17 – 19.
 4. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.
 5. Organizacja Mikołaja w grudniu 2021r.

Podjęto uchwałę nr 62/21 w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn:

 

Posiedzenia Zarządu:

Posiedzenia Rady Osiedla od 18:00:

- 05.07.2021 r.

- 12.07.2021 r.

- 02.08.2021 r.

- 09.08.2021 r.

- 06.09.2021 r.

- 13.09.2021 r.

- 04.10.2021 r.

- 11.10.2021 r.

- 08.11.2021 r.                          

- 15.11.2021 r.

- 06.12.2021 r.

- 13.12.2021 r.

 

Ad. 9.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowanym przez Zarząd Rady sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2021 rok.  Podjęto uchwałę nr 63/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021 rok. Uchwała została podjęta 10 głosami za, i 1 głos wstrzymujący się.

    Ad. 10.

Ustalono grafik dyżurów Radnych Osiedla w siedzibie Rady Osiedla – lista w załączeniu

    Ad.11

Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłosiła brak oświetlenia na pętli autobusowej  na przystanku końcowym Linii B głównie przy zejściu ze schodów.

Pan Andrzej Radziwinowicz zaproponował aby zorganizować spotkanie z Panią projektant – projektu rewitalizacji Parku im. F. Chopina

     Ad. 12

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Ewa Żolik