Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego projektu mpzp "Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych".

Nr aktu: 
IV/08/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 2 Sierpień, 2021

Protokół  Nr IV/08/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 02.08.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 12.07.2021 r. przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego projektu mpzp "Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych".
  • projekt mpzp,
  • omówienie uwag zgłoszonych przez członków Rady Osiedla.
  1. Podsumowanie imprezy "Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.
  2. Sprawy bieżące
  3. Zakończenie zebrania

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.07.2021 r. – 7 głosów za przyjęciem protokołu, 2 głosy przeciw,
3 głosy wstrzymujący się.

 

Ad. 4.

Pan Dariusz Stopa zgłasza, że nadal na ul. Wiosny Ludów samochody parkują nieprawidłowo.

 

Ad. 5.

Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje aby w projekcie mpzp był zapis o 2 miejscach parkingowych zamiast 1,7 na jeden lokal mieszkalny.

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 64/21 w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego projektu mpzp "Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych".

 

Ad.6

Omówienie imprezy "Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.

Podziękowania dla sponsorów Intermarche, Społem i Rajski Ogród. Przewodnicząca prosi obecnych radnych
o pomoc przy organizacji kolejnego spotkania które odbędzie się 28.08.2021 r.

 

 

Ad.7.

Do Rady Osiedla wpłynęła odpowiedź WGK dotycząca pisma z prośbą o poparcie wydzierżawienia lokalu przy ul. Arkońskiej 4 na działalność gospodarczą. Odpisano, że nie ma możliwości wynajęcia tego lokalu
bo jest on obecnie dzierżawiony.  

 

Ad.8.

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Paulina Panasiuk