Omówienie projektu rewitalizacji Parku im.F.Chopina

Nr aktu: 
III/07/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Lipiec, 2021

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad .
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 28.06.2021 r.-   przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Przedstawienie projektu rewitalizacji Parku im. F. Chopina przez Panią projektant – dyskusja.

Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami.

  1. Ustalenie terminów oraz omówienie przygotowania spotkań edukacyjnych dla dzieci
    pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”
  2. Sprawy bieżące
  3.  Zakończenie zebrania

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 28.06.2021 r. – protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Dzielnicowy Komisariatu Szczecin - Pogodno proponuje zgłosić do straży miejskiej problem
z parkowaniem na ul. Wiosny Ludów przy przychodni pomimo istniejącego znaku B36. Ludzie przyjeżdżający na szczepienia utrudniają ruch, zajmują także cały chodnik i utrudniają także ruch pieszych.

Obchody z policją (dzielnicowym Pogodna) mogą odbyć się najwcześniej w sierpniu.

Dzielnicowy zgłasza także problem z dzikami na osiedlu i pyta jak wygląda sprawa z łowczym.

Przewodnicząca poinformowała, że jest w stałym kontakcie z wydziałem Ochrony Środowiska oraz łowczym
a bieżące problemy należy zgłaszać bezpośrednio do straży miejskiej. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie miejsc przebywania dzików.

 

Ad. 5.

W zebraniu uczestniczyła Pani projektant Joanna Wojtecka z firmy „Archimedes” wraz Krzysztofem Wojteckim i przedstawiła projekt rewitalizacji Parku im. F. Chopina.

O godzinie 19:00 dołączyła na zebranie Pani Magdalena Zubkiewicz.

W trakcie omawiania projektu Pan Andrzej Radziwinowicz zapytał czy jest możliwość ustawienia szafki
na książki oraz czy mogą być w Parku ławki w kształcie huśtawek.

Pani Magdalena Zubkiewicz pytała czy będzie dojazd do boiska. Pan Rafał Rembielak proponuje
jako nawierzchnię drobny tłuczeń ponieważ zaproponowana kostka granitowa jest bardzo śliska i zimą czy
w czasie deszczu będzie na niej bardzo ślisko i niebezpiecznie. Zapytał również jak będzie
z podłączeniem wody zimą do poidełka.

Pani Teresa Kawecka - Baumgart zaproponowała aby alejki były tak zaprojektowane aby ziemia chłonęła wodę lub było jej odprowadzenie.

Pani projektant poinformowała, że wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zostaną skonsultowane
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków któremu podlega ten teren.

Pan Andrzej Radziwinowicz zapytał ile drzew jest planowanych do wycinki przeszkadzających
w inwestycji a ile drzew jest chorych i niebezpiecznych. Pani projektant poinformowała, że sprawa wycinki drzew i nowych nasadzeń jest w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

O godzinie 20:26 zebranie opuściła Pani Magdalena Zubkiewicz.

 

Ad.6

Terminy spotkań edukacyjnych dla dzieci pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach
w Szczecinie”
to 31.07.2021 r. oraz 28.08.2021 r. Oba spotkania odbędą się w godzinach 15:00 – 18:00. Omówiono wniosek finansowy do WGK w sprawie spotkań z pszczelarzem po udzieleniu wyjaśnień dotyczących organizacji imprez. Wniosek na zakup nagród został zaakceptowany. Przewodnicząca poinformowała, że spotkania będą organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpartyjni Pomorze Zachodnie, które sfinansuje też zakup 2000 szt. balonów z grafiką dostosowaną do tematu imprez.

 

Ad.7.

Do Rady Osiedla wpłynęła odpowiedź WGK dotycząca wniosku skierowanego do Pana Prezydenta
w sprawie skrzyżowania ul. Chopina i Wiosny Ludów. Po odczytaniu pisma przez Przewodniczącą obecni Radni nie zgłosili uwag.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z prośbą o poparcie wydzierżawienia lokalu przy ul. Arkońskiej
na działalność gospodarczą. Uzgodniono, że Rada Osiedla przekaże pismo mieszkanki do ZBiLK.

Przewodnicząca przekazała prośbę mieszkanki ul Serbskiej, której po ostatnich ulewach zalało posesje.
O godzinie 21:03 zebranie opuściła Pani Marta Gosecka.

Przewodnicząca prosi Radnych o pomoc w zabezpieczeniu terenu jej nieruchomości workami
z piaskiem po jego dostarczeniu przez służby miejskie. Radni wykazali chęć pomocy.

 

Ad.8.

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Paulina Panasiuk